Dzieciaki z Pragi Północ: Nie chcemy być na dnie [WIDEO]

Hope4Street to dzie­cia­ki z war­szaw­skiej Pragi, któ­re posta­no­wi­ły zmie­nić swo­je życie. Zespół to autor­ska idea arte­te­ra­pii reali­zo­wa­na przez Annę Szmidt. Powstał w 2012 roku. Na począt­ku ani­mo­wa­ny przez Annę Szmidt w for­mie zajęć dodat­ko­wych po godzi­nach pra­cy świe­tli­cy “Mały Książę” przy ul. Ząbkowskiej 4 z kil­ko­ma dziećmi.

Teraz zespół liczy ok. 20 osób i wciąż się roz­wi­ja. “Budujemy cywi­li­za­cję miło­ści, o któ­rej mówił Jan Paweł II. Naszym obo­wiąz­kiem jest podej­mo­wa­nie dzia­łań, zmie­nia­ją­cych rze­czy­wi­stość w pla­ców­kach z naj­trud­niej­szą pol­ską mło­dzie­żą.” – mówią twór­cy projektu

Salve TV pre­zen­tu­je pierw­szy z pię­ciu mate­ria­łów o tych nie­sa­mo­wi­tych oso­bach. O mło­dzie­ży z trud­nych rodzin, wycho­wy­wa­nej na uli­cy, w domach dziec­ka, któ­ra mimo cier­pie­nia, odrzu­ce­nia i bole­snej prze­szło­ści, nie pod­da­je się i mówi innym, że war­to żyć inaczej.

Służba praw­dzie, dobru i pięk­nu to misja mediów, o któ­rej przy­po­mi­na nam Papież Franciszek. Wypełniając sło­wa Ojca Świętego każ­de­go dnia publi­ku­je­my dla Ciebie nowe pro­gra­my inspi­ru­ją­ce do ducho­we­go i inte­lek­tu­al­ne­go rozwoju.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.