Dzisiaj komunikacja już płatna. Powietrze miało być lepsze, choć nie jest

Stołeczny Ratusz zade­cy­do­wał, że we wto­rek komu­ni­ka­cja nie będzie już dar­mo­wa. Opinia WOŚP mówi­ła o popra­wie jako­ści powietrza.

Fot. Łukasz / Warszawa w Pigułce

„Prognozy WIOŚ nie wska­zu­ją na tak duże prze­kro­cze­nia natę­że­nia pyłów zawie­szo­nych, jakie obser­wo­wa­li­śmy w nie­dzie­lę i ponie­dzia­łek” – mówił tvnwarszawa.pl Bartosz Milczarczyk, rzecz­nik sto­łecz­ne­go ratusza.

W nocy jed­nak nic nie wska­zy­wa­ło na to, by jakość powie­trza ule­gła jakiej­kol­wiek popra­wie. Rekordowy poziom smo­gu zano­to­wa­no w pod­war­szaw­skim Legionowie (PM 2,5 – 2500 proc.), nie lepiej było w Al. Niepodległości, Marszałkowskiej i na Targówku, gdzie nor­my prze­kro­czy­ły 500 proc. Jak będzie nad ranem? Nie do koń­ca wia­do­mo, bo nie ma jesz­cze nowych pomia­rów, te ostat­nie jed­nak poka­zu­ją, że w kwe­stii smo­gu wie­le się nie zmie­ni­ło. Nadal jest groźnie.

9 stycz­nia komu­ni­ka­cja miej­ska była bez­płat­na zarów­no w pierw­szej jak i dru­giej stre­fie bile­to­wej. Bezpłatnie moż­na było podró­żo­wać wszyst­ki­mi środ­ka­mi trans­por­tu orga­ni­zo­wa­ne­go przez ZTM: auto­bu­sa­mi, tram­wa­ja­mi, metrem, SKM. Dodatkowo upraw­nie­nia do bez­płat­nych prze­jaz­dów były hono­ro­wa­ne rów­nież w pocią­gach Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej w stre­fie Wspólnego Biletu oraz w auto­bu­sach linii L. W przy­pad­ku auto­bu­sów bez­płat­ne było korzy­sta­nie wyłącz­nie z linii dzien­nych (od począt­ku do koń­ca ich kur­so­wa­nia). Bezpłatne było rów­nież korzy­sta­nie z par­kin­gów P+R.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.