Dzisiaj protest nauczycieli. Będzie 50 tys. osób?

W Warszawie będzie trwać dzi­siaj pro­test nauczy­cie­li, któ­rzy doma­ga­ją się cof­nię­cia refor­my edu­ka­cji. Przez ten czas w sto­li­cy będą wystę­po­wać utrud­nie­nia w ruchu zarów­no dla kie­row­ców, jak i pasa­że­rów komunikacji.

Fot. Wikipedia

Fot. Wikipedia

Początkowo mani­fe­sta­cja i prze­marsz mia­ły roz­po­cząć się o godz. 11.00, jed­nak z pla­nu opu­bli­ko­wa­ne­go na stro­nie inter­ne­to­wej wia­do­mo, że mani­fe­sta­cja będzie otwar­ta o godz. 12.00, a prze­marsz odbę­dzie się o godz. 13.15.

Marsz ma wyru­szyć z pl. Piłsudskiego na tra­sę: Królewska – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – pl. Trzech Krzyży – Al. Ujazdowskie – Matejki – Wiejska, przed gmach Sejmu RP, gdzie ok. godz. 15:30 pla­no­wa­ne jest zakoń­cze­nie przemarszu.

ZTM infor­mu­je o utrudnieniach

Przez cały ten czas pla­no­wa­ne są utrud­nie­nia. Najpierw zamknię­ty dla ruchu będzie pl. Piłsudskiego (objaz­dy: 111, 128, 175)

Potem cała tra­sa prze­mar­szu od pl. Piłsudskiego do al. Ujazdowskich (objaz­dy: 102, 105, 108, 111, 116, 180, 503, 117, 158, 507, 517, 521, 118, 127, 128, 166, 171, 175, 178, 518, 222)

A na koń­cu Nowy Świat (od ron­da de Gaulle’a do pl. Trzech Krzyży, pl. Trzech Krzyży i Al. Ujazdowskie (do ul. Pięknej) (objaz­dy: 108, 116, 180, 222, 503, 118, 127, 166, 171)

Szczegółowe zmia­ny tras, opu­bli­ko­wa­ne są na stro­nie ZTM.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.