Dzisiaj zamkną Górczewską. Rusza budowa metra

Dziś wie­czo­rem zaczną się utrud­nie­nia na Woli i zosta­nie wdro­żo­na nowa orga­ni­za­cja ruchu. Place budo­wy dwóch sta­cji będą na ul. Górczewskiej dla­te­go oko­ło godz. 22.00 wyko­naw­ca zamknie ulicę.

Fot. R. Motyl / UM Warszawa

Fot. R. Motyl / UM Warszawa

Podczas budo­wy sta­cji Młynów i Księcia Janusza, ul. Górczewska będzie cał­ko­wi­cie nie­prze­jezd­na od al. Prymasa Tysiąclecia do ul. Płockiej, nato­miast pomię­dzy cen­trum han­dlo­wym Wola Park a ul. Deotymy będą jeź­dzi­ły tyl­ko auto­bu­sy (nie będą one mogły wjeż­dżać w ul. Górczewską z Jana Olbrachta i Ciołka). Autobusy, któ­re obec­nie jadą z Nowego Bemowa oraz z osie­dla Jelonki, zosta­ną skie­ro­wa­ne na tra­sy objaz­do­we pro­wa­dzą­ce ul. Elekcyjną, M. Kasprzaka i Prostą. Autobusy z rejo­nu ul. Redutowej i Jana Olbrachta zamiast ul. Górczewską, będą kur­so­wa­ły Redutową, M. Kasprzaka oraz Prostą.

W celu uła­twie­nia dojaz­du do cen­trum oraz do metra miesz­kań­com Jelonek, zosta­nie wzmoc­nio­na komu­ni­ka­cja auto­bu­so­wa na ul. Połczyńskiej i M. Kasprzaka, a ul. Wolską będzie jeź­dzi­ło wię­cej tram­wa­jów. Na ul. Połczyńskiej, M. Kasprzaka i Prostej (do Ronda I. Daszyńskiego) w obu kie­run­kach zosta­nie wyty­czo­ny buspas. Buspas powsta­nie rów­nież – w obu kie­run­kach – na ul. Towarowej od Ronda I. Daszyńskiego do al. Solidarności.

W dru­gim eta­pie, na prze­ło­mie roku, zosta­ną wpro­wa­dzo­ne zmia­ny zwią­za­ne z budo­wą sta­cji Płocka. Zamknięta zosta­nie ul. Płocka na odcin­ku od ul. Wolskiej do Ludwiki. Autobusy kur­su­ją­ce ul. Płocką zosta­ną skie­ro­wa­ne przez ul. Skierniewicką. W dru­giej poło­wie 2017 r. z powo­du budo­wy wen­ty­la­tor­ni oraz szy­bu wydo­byw­cze­go dla tarcz drą­żą­cych tune­le, moż­li­we będą wyłą­cze­nia ruchu tram­wa­jo­we­go na ul. Skierniewickiej oraz M. Kasprzaka i Prostej aż do Ronda ONZ oraz ogra­ni­cze­nie ruchu samo­cho­do­we­go na ul. M. Kasprzaka.

Fot. ZTM

Fot. ZTM

Szczegóły doty­czą­ce zmian w komu­ni­ka­cji miejskiej:

linia

opis

13

 • Skierowanie linii na nową tra­sę stałą:

KAWĘCZYŃSKA-BAZYLIKA – Kawęczyńska – al. Tysiąclecia – Kijowska – Targowa – al. Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – al. Solidarności – Wolska – CM. WOLSKI

 • Częstotliwość kur­so­wa­nia linii: 812 / 15

23

 • Częstotliwość kur­so­wa­nia linii: 4–8 / 1215

24

 • Częstotliwość kur­so­wa­nia linii: 812 / 15
 • Zmniejszenie czę­sto­tli­wo­ści kur­so­wa­nia w godzi­nach szczy­tu w związ­ku z wydzie­le­niem linii 44.

44

 • Uruchomienie nowej linii zwy­kłej okresowej:

NOWE BEMOWO – Powstańców Śląskich – Radiowa – Dywizjonu 303 – Obozowa – Młynarska – al. Solidarności – Okopowa – Towarowa – pl. Zawiszy – Grójecka – PL. NARUTOWICZA

 • Częstotliwość kur­so­wa­nia linii: 8 / – / -

E-2

 • Skierowanie linii na nową tra­sę stałą:

WILANÓW – Przyczółkowa – al. Wilanowska – Jana Sobieskiego – Belwederska – Aleje Ujazdowskie – pl. Trzech Krzyży – Nowy Świat – Królewska – Marszałkowska – pl. Bankowy – al. Solidarności – Leszno (powrót: Leszno – Okopowa – al. Solidarności) – Górczewska – PŁOCKA-SZPITAL

 • Częstotliwość kur­so­wa­nia linii: 10 / – / -

E-5

 • Zawieszenie kur­so­wa­nia linii
 • Zastąpienie linii przez zwięk­sze­nie czę­sto­tli­wo­ści kur­so­wa­nia linii 105.

105

Skierowanie linii na nową tra­sę stałą:

OS. GÓRCZEWSKA – Górczewska – Lazurowa – Połczyńska – Wolska – Kasprzaka – Prosta – Towarowa – Grzybowska – Królewska – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – Świętokrzyska – Kopernika – Tamka – Dobra – Lipowa – Browarna – BROWARNA (powrót: Browarna – Karowa – Dobra)

 • Częstotliwość kur­so­wa­nia linii na odcin­ku OS. GÓRCZEWSKA – RONDO DASZYŃSKIEGO: 3–4 / 7,5 / 7,5
 • Częstotliwość kur­so­wa­nia linii na odcin­ku OS. GÓRCZEWSKA – BROWARNA: 1015 / 15

109

Skierowanie linii na nową tra­sę stałą:

OS. GÓRCZEWSKA – Górczewska – Elekcyjna – Ordona – Kasprzaka – Prosta – al. Jana Pawła II – jezd­nia płn. Dw. Centralnego – DW. CENTRALNY (powrót: jezd­nia płn. Dw. Centralnego – Emilii Plater – Świętokrzyska – Prosta)

 • Częstotliwość kur­so­wa­nia linii: 4–5 / 7,5 / 10 (jak obecnie)

121

Skierowanie linii na nową tra­sę stałą:

GWIAŹDZISTA – Gwiaździsta – Podleśna – Marymoncka – Przy Agorze – Sokratesa – Conrada – Powstańców Śląskich – NOWE BEMOWO

 • Częstotliwość kur­so­wa­nia linii: 2030 / 30 (jak obecnie)

129

Skierowanie linii na nową tra­sę stałą:

PKP URSUS – Regulska – Sosnkowskiego – Kościuszki (powrót: Kościuszki – Spisaka – Regulska) – Bohaterów Warszawy – pl. Tysiąclecia – Bohaterów Warszawy – Sławka – Dzieci Warszawy – Ryżowa – Bolesława Chrobrego – Popularna – Techników – Cegielniana – Sympatyczna – Wałowicka – Dźwigowa – Powstańców Śląskich – Strąkowa – Boznańskiej – Jana Olbrachta (powrót: Jana Olbrachta – Stroma – Strąkowa – Oświatowa – Człuchowska – Powstańców Śląskich) – REDUTOWA

 • Częstotliwość kur­so­wa­nia linii: 3030 / 30 (jak obecnie)

136

Skierowanie linii na nową tra­sę stałą:

MŁYNÓW – Płocka – Kasprzaka – al. Prymasa Tysiąclecia – Bitwy Warszawskiej 1920 r. – Banacha – Żwirki i Wigury – Racławicka – Wołoska – Rzymowskiego – Dolina Służewiecka – al. KEN – Surowieckiego – Romera – Herbsta – Pileckiego – Ciszewskiego – Dereniowa – Indiry Gandhi – Cynamonowa – Płaskowickiej – NATOLIN PŁN.

 • Częstotliwość kur­so­wa­nia linii: 1015 / 15 (jak obecnie)

154

Skierowanie linii na nową tra­sę stałą:

P+R AL. KRAKOWSKA – al. Krakowska – 17 Stycznia – Żwirki i Wigury – 1 Sierpnia – al. Krakowska – Grójecka – Bitwy Warszawskiej 1920 r. – Szczęśliwicka – Grzymały-Sokołowskiego – Aleje Jerozolimskie – al. Prymasa Tysiąclecia – Kasprzaka – Ordona – Elekcyjna – Górczewska – Lazurowa – Kaliskiego – STARE BEMOWO

 • Częstotliwość kur­so­wa­nia linii: 1520 / 20 (jak obecnie)

155

Skierowanie linii na nową tra­sę stałą:

ZNANA – Jana Olbrachta – Stroma – Strąkowa – Boznańskiej – Jana Olbrachta(powrót: Jana Olbrachta – ZNANA) – Redutowa – Kasprzaka (powrót: Kasprzaka – Ordona – Wolska – Redutowa) – Prosta – RONDO DASZYŃSKIEGO

 • Częstotliwość kur­so­wa­nia linii: 10–12 / 1520

167

Skierowanie linii na nową tra­sę stałą:

SIEKIERKI-SANKTUARIUM – Gwintowa – Gościniec – Bartycka – Czerniakowska – Gagarina – Spacerowa – Goworka – Puławska – Rakowiecka – al. Niepodległości – Wawelska – Grójecka – Bitwy Warszawskiej 1920 r. – al. Prymasa Tysiąclecia – Kasprzaka – Ordona – Wolska – Redutowa (powrót: Redutowa – Kasprzaka) – Jana Olbrachta – ZNANA (powrót: Jana Olbrachta – Stroma – Strąkowa – Boznańskiej – Jana Olbrachta)

 • Częstotliwość kur­so­wa­nia linii: 10–12 / 1520 (jak obecnie)

171

Skierowanie linii na nową tra­sę stałą:

NOWE BEMOWO – Powstańców Śląskich – Piastów Śląskich – Żołnierzy Wyklętych – Wrocławska – Radiowa – Powstańców Śląskich – Górczewska – Elekcyjna – Ordona – Kasprzaka – Prosta – Świętokrzyska – Emilii Plater – Aleje Jerozolimskie – Bracka – pl. Trzech Krzyży – Książęca (powrót: Książęca – Nowy Świat – Aleje Jerozolimskie) – Rozbrat – Górnośląska – Solec – Łazienkowska – TORWAR (powrót: Łazienkowska – Rozbrat)

 • Częstotliwość kur­so­wa­nia linii: 7,5 / 1010

184

Skierowanie linii na nową tra­sę stałą:

METRO MŁOCINY – Kasprowicza – al. Reymonta (powrót: Żeromskiego – Przybyszewskiego – Kasprowicza) – Powstańców Śląskich – Wrocławska – Radiowa – Dywizjonu 303 – Obozowa – Deotymy – Elekcyjna – Ordona – Kasprzaka – al. Prymasa Tysiąclecia – Aleje Jerozolimskie – Grzymały-Sokołowskiego – Szczęśliwicka – SZCZĘŚLIWICE

 • Częstotliwość kur­so­wa­nia linii: 10–12 / 1520

190

Skierowanie linii na nową tra­sę stałą:

OS. GÓRCZEWSKA – Górczewska – Lazurowa – Człuchowska – Powstańców Śląskich – Górczewska – Elekcyjna – Ordona – Kasprzaka – Prosta – Towarowa – Okopowa – al. Solidarności (powrót: al. Solidarności – Leszno – Okopowa) – most Śląsko-Dąbrowski – al. Solidarności – Radzymińska – CH MARKI

 • Częstotliwość kur­so­wa­nia linii: 7,5 / 1010

197

Skierowanie linii na nowa tra­sę stałą:

GWIAŹDZISTA – Gwiaździsta – Podleśna – Marymoncka – al. Zjednoczenia – Żeromskiego – Perzyńskiego – Rudnickiego – Obrońców Tobruku – ks. Bolesława – ks. Janusza – Obozowa (powrót: Ciołka – Newelska – ks. Janusza) – Deotymy – Elekcyjna- Wolska (powrót: Wolska – Kasprzaka – Ordona – Elekcyjna) – Połczyńska – Gierdziejewskiego – Warszawska – Keniga – Orląt Lwowskich – URSUS-NIEDŹWIADEK

 • Częstotliwość kur­so­wa­nia linii: 1515 / 20 (jak obecnie)

520

Skierowanie linii na nową tra­sę stałą:

PŁOCKA-SZPITAL – Górczewska – Leszno – Okopowa – al. Solidarności (powrót: al. Solidarności – Leszno) – pl. Bankowy – Marszałkowska – pl. Konstytucji – Waryńskiego – al. Armii Ludowej – most Łazienkowski – al. Stanów Zjednoczonych – Ostrobramska – Marsa – Okularowa – Stepowa – Korkowa – MARYSIN

 • Częstotliwość kur­so­wa­nia linii: 7,5 / 1010 (jak obecnie)

N42

Skierowanie linii na nową tra­sę stałą:

DW. CENTRALNY – Aleje Jerozolimskie – Marszałkowska – pl. Bankowy – al. Solidarności – Wolska – Połczyńska – Lazurowa – Człuchowska – Powstańców Śląskich – Górczewska – OS. GÓRCZEWSKA

Wybrane kur­sy z pod­jaz­da­mi ul. Redutową do skrzy­żo­wa­nia z ul. Jana Olbrachta.

 • Częstotliwość kur­so­wa­nia linii: 3030 (jak obecnie)
Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.