Ewakuacja na lotnisku w Modlinie.Na miejscu policja i straż pożarna

Po połu­dniu Dyżurny Operacyjny Portu Lotniczego Warszawa – Modlin powia­do­mił służ­by ratun­ko­we o pozo­sta­wio­nym bez opie­ki baga­żu. Zadecydowano o ewa­ku­acji pasa­że­rów i per­so­ne­lu. – infor­mu­je Wirtualny Nowy Dwór.

Fot. Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

Na tere­nie par­kin­gu zna­le­zio­no pozo­sta­wio­ny bez opie­ki ple­cak. Rozpoznanie miner­sko – piro­tech­nicz­ne dało wynik nega­tyw­ny i doko­na­no manu­al­ne­go otwar­cia i spraw­dze­nia zawar­to­ści. W środ­ku ujaw­nio­no rze­czy osobiste.

Lotnisko dzia­ła obec­nie bez zakłó­ceń. Alarm odwołano.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.