Ewakuacja Warsaw Spire. Informacja o bombie. Służby w akcji

[AKTUALIZACJA] Alarm oka­zał się fał­szy­wy. Zarządca obiek­tu, fir­ma Ghelamco wyda­ło oświad­cze­nie w tej spra­wie.

Straż pożar­na i poli­cja prze­pro­wa­dza­ją akcję w wie­żow­cu Warsaw Spire. Według Straży Pożarnej z budyn­ku ewa­ku­owa­no ok. 900 osób

Fot. materiały prasowe

Fot. mate­ria­ły prasowe

Ulice Towarowa, Łucka i Wronia są obsta­wio­ne pojaz­da­mi służb. Na miej­scu wystę­pu­ją ogra­ni­cze­nia w ruchu.

Od wła­ści­cie­la budyn­ku dosta­li­śmy infor­ma­cje o moż­li­wo­ści pod­ło­że­nia ładun­ku wybu­cho­we­go. Z budyn­ku ewa­ku­owa­no kil­ka­set osób” – mówi Ewa Sitkiewicz z Biura Prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.