Fidget Spinner opanowuje Polskę. W Warszawie ciężko znaleźć chociaż jedną sztukę!

Największe skle­py z zabaw­ka­mi wyprze­da­ły już wszyst­kie Fidget Spinnery. W mniej­szym, na Pradze Północ wła­ści­ciel­ka powie­dzia­ła nam, że od dwóch tygo­dni nie sprze­da­ła nicze­go inne­go i zosta­ły jej już tyl­ko dwie ostat­nie sztu­ki. Czym jest Fidget Spinner?

Po raz pierw­szy zetknę­li­śmy się z gadże­tem pod­czas dni dziec­ka w Policji Rzecznej. Wszystkie dzie­cia­ki sza­la­ły na ich punk­cie, zaczę­li­śmy się więc inte­re­so­wać tematem.

Fidget Spinner to, naj­pro­ściej mówiąc, zabaw­ka odstre­so­wu­ją­ca. Trzymając ją w dwóch pal­cach wpra­wia­my go w ruch obro­to­wy trze­cim. Dzięki łoży­skom gadżet krę­ci się dość dłu­go. W ofer­cie są prze­róż­ne zabaw­ki od pla­sti­ko­wych, przez drew­nia­nych aż po metalowe.

Konsutruktorzy mówią, ze podob­no poma­ga ona sku­pić się, opa­no­wać stres, a nawet jest pomoc­na w tera­pii ADHD. nie ma oczy­wi­ście na to żad­nych dowo­dów naukowych.

Cena waha się od kil­ku zło­tych za pla­stik po kil­ka­na­ście i kil­ka­dzie­siąt za drew­nia­ne i meta­lo­we. Żeby kupić zabaw­kę w skle­pie w Warszawie trze­ba się nacho­dzić. Najprościej jest więc zamó­wić ją przez inter­net, ale naj­pierw spraw­dzić skąd pocho­dzi. Może się bowiem oka­zać, że na gadżet pocze­ka­my nawet kil­ka tygodni.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.