Głośna muzyka, tańce i krzyki na cały tramwaj. Pasażerowie w szoku. Tak się bawi młodzież w komunikacji miejskiej [WIDEO 18+]

Raper Cypis Solo wrzu­cił na Facebooku film poka­zu­ją­cy wnę­trze jed­ne­go z war­szaw­skich tram­wa­jów. Ze wzglę­du na wul­ga­ry­zmy zazna­cza­my, że film prze­zna­czo­ny jest dla widzów dorosłych.


Na fil­mie widać gło­śno zacho­wu­ją­ce się nasto­lat­ki, któ­re w wul­gar­nym języ­ku odzy­wa­ją się do sie­bie i śpie­wa­ją pusz­cza­jąc gło­śno muzy­kę z telefonu.

Nagranie dość szyb­ko się roz­prze­strze­ni­ło. Zaledwie 17 godzin po publi­ka­cji film ma już 134 tys. wyświe­tleń, 2,5 tys. reak­cji i 70 ponow­nych udo­stęp­nień. Użytkownicy żywo komen­tu­ją zacho­wa­nie nasto­la­tek. Wśród ponad 500 komen­ta­rzy domi­nu­ją te nega­tyw­ne, pięt­nu­ją­ce podob­ne zacho­wa­nia, ale są też gło­sy bro­nią­ce dziew­czyn w myśl zasa­dy, że to wol­ny kraj, a one same niko­mu nie robią krzywdy.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.