Hala koszyki: odnaleziono ponad 100-letnie skarby!

Podczas prac budow­la­nych w Hali Koszyki budow­ni­czy tra­fi­li na dwa zabyt­ko­we szyl­dy nama­lo­wa­ne na tyn­ku. Jeden z nich znaj­du­je się w budyn­ku bram­nym wschod­nim na ele­wa­cji zewnętrz­nej nad wschod­nią witry­ną, nato­miast dru­gi wid­nie­je w przej­ściu bram­nym nad wej­ściem do loka­lu zachod­nie­go. Oba zna­le­zi­ska pocho­dzą z I poło­wy XX wie­ku. Odnalezione szyl­dy zosta­ną odre­stau­ro­wa­ne i pod­da­ne kon­ser­wa­cji we współ­pra­cy z kon­ser­wa­to­rem zabytków.

Szyldy odna­le­zio­ne w Hali Koszyki sta­no­wią pre­zen­ta­cję obiek­tów nad wej­ścia­mi do któ­rych się znaj­do­wa­ły. W przy­pad­ku pierw­sze­go z nich, zlo­ka­li­zo­wa­ne­go na ele­wa­cji zewnętrz­nej od stro­ny uli­cy Koszykowej mowa o Spółdzielni Przedstawicieli Handlowych „Nawa”. Drugi – w przej­ściu bram­nym – przed­sta­wia ofer­tę skle­pu ryb­ne­go pod hasłem „Towary gastro­no­micz­ne, Ryby, Konserwy, Marynaty”. Napis jest powtó­rzo­ny tak­że w języ­ku rosyj­skim, co tłu­ma­czy histo­ria powsta­nia i funk­cjo­no­wa­nia Hali w I poło­wie XX wie­ku, a więc w okre­sie, kie­dy Warszawa znaj­do­wa­ła się pod zabo­rem rosyjskim.

„Na ostat­nim eta­pie prac budow­la­nych w Hali Koszyki dwu­krot­nie tra­fi­li­śmy na nie­co­dzien­ne odkry­cie. W budyn­ku bram­nym wschod­nim oraz w przej­ściu bram­nym nad wej­ściem do Hali odkry­li­śmy zabyt­ko­we szyl­dy wyma­lo­wa­ne na murze. Znaleziska w nie­mal nie­na­ru­szo­nym sta­nie prze­trwa­ły ponad 100 lat” – mówi Sławomir Musiela z pra­cow­ni kon­ser­wa­cji archi­tek­tu­ry, malar­stwa i rzeź­by Restauro.

„Od momen­tu wej­ścia na plac budo­wy Hali Koszyki celem naszych dzia­łań było odzwier­cie­dle­nie kształ­tu daw­nej Hali. Dlatego odkry­te szyl­dy chce­my zacho­wać i zabez­pie­czyć, co będzie moż­li­we dzię­ki spe­cja­li­stycz­nej kon­ser­wa­cji. Ponad 100-let­nie nama­lo­wa­ne na tyn­ku szyl­dy podob­nie jak zacho­wa­ną sta­lo­wą kon­struk­cje w cha­rak­te­ry­stycz­nym dla daw­nej Hali zie­lo­nym kolo­rze, a tak­że cegły pozo­sta­łe z roz­biór­ki daw­nych ele­men­tów Hali, goście będą mogli obej­rzeć już we wrze­śniu. Zachowane ele­men­ty – skar­by minio­nej epo­ki, poważ­nie uszko­dzo­ne pod­czas II woj­ny świa­to­wej, o któ­rych ist­nie­niu przez tyle lat nikt nawet nie wie­dział, teraz odzy­ska­ją daw­ny blask w nowej Hali Koszyki” – wyja­śnia Michał Świerczyński, Prezes spół­ki Hala Koszyki oraz Partner w Griffin Real Estate.

Obecnie trwa ostat­ni etap budo­wy Hali Koszyki – fla­go­wej inwe­sty­cji Griffin Real Estate. Już w czerw­cu br. na tere­nie obiek­tu w cen­tral­nym punk­cie mia­sta, przy uli­cy Koszykowej, roz­pocz­ną się pra­ce wykoń­cze­nio­we. Hala Koszyki to nowy na mapie Warszawy punkt towa­rzy­ski i kuli­nar­ny, gdzie będzie moż­na kupić, zjeść i ugo­to­wać. Dzięki Hali Koszyki Warszawa dołą­czy do gro­na miast takich jak Nowy Jork, Londyn, Oslo, Rotterdam czy Florencja, sły­ną­cych z obiek­tów, gdzie pod jed­nym dachem spo­ty­ka­ją się sma­ki z całe­go świa­ta. Projekt zespo­łu Hali Koszyki przy­go­to­wa­ła pra­cow­nia archi­tek­to­nicz­na JEMS Architekci, kon­cep­cję wnę­trza Hali Jems Architekci opra­co­wa­ło wspól­nie ze stu­diem pro­jek­to­wym Medusa Group, zaś kon­cep­cję wnę­trza biu­ra opra­co­wa­ło stu­dio pro­jek­to­we Medusa Group. Generalnym wyko­naw­cą Hali Koszyki jest fir­ma Erbud, zaś ban­kiem finan­su­ją­cym BGK.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.