Hindus próbował dostać się do Polski na podrobionych dokumentach

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin zatrzy­ma­li męż­czy­znę, któ­ry podró­żo­wał na pod­ro­bio­nych na wzór ory­gi­nal­nych doku­men­tach, pasz­por­cie oraz tytu­le pobytowym.

Fot. Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

Zatrzymany to 34-let­ni męż­czy­zna poda­ją­cy się za oby­wa­te­la Indii. Do same­go zatrzy­ma­nia doszło po przy­lo­cie samo­lo­tu z Barcelony, pod­czas ruty­no­wej kon­tro­li legal­no­ści poby­tu. Paszport cudzo­ziem­ca wyda­ny przez wła­dze Indii oka­za­ny do kon­tro­li nosił wie­le cech wska­zu­ją­cych, że został sfał­szo­wa­ny. Podobnie jak hisz­pań­ski tytuł poby­to­wy, któ­ry rów­nież wzbu­dził wąt­pli­wo­ści funk­cjo­na­riu­szy, co do jego autentyczności.

Mężczyzna został zatrzy­ma­ny zgod­nie z art. 270 § 1 kk., – (Kto, w celu uży­cia za auten­tycz­ny, pod­ra­bia lub prze­ra­bia doku­ment lub takie­go doku­men­tu, jako auten­tycz­ne­go uży­wa, pod­le­ga grzyw­nie, karze ogra­ni­cze­nia wol­no­ści albo pozba­wie­nia wol­no­ści od 3 mie­się­cy do lat 5.) Wobec zatrzy­ma­ne­go Komendant PSG Warszawa-Modlin wsz­czął postę­po­wa­nie admi­ni­stra­cyj­ne zmie­rza­ją­ce do wyda­nia decy­zji o zobo­wią­za­niu go do powro­tu, ponad­to wystą­pi z wnio­skiem do Sądu o umiesz­cze­nie cudzo­ziem­ca w jed­nym ze Strzeżonych Ośrodków dla Cudzoziemców. Do tego cza­su cudzo­zie­miec pozo­sta­nie do dys­po­zy­cji nowo­dwor­skich funk­cjo­na­riu­szy SG, któ­rzy zba­da­ją oko­licz­no­ści w jakich męż­czy­zna wszedł w posia­da­nie podej­rza­nych dokumentów.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.