Ile kosztować może rozebranie Pałacu Kultury i co się z tym wiąże? Całkowity paraliż miasta

Pamięta­cie te poran­ki i popołud­nia, kiedy nie było mostu Łazienkowskiego? Wielu warsza­w­iaków jechało do pra­cy w jed­ną stronę pon­ad dwie godziny. W przy­pad­ku rozbiór­ki Pałacu Kul­tu­ry i Nau­ki czekało­by nas to samo. Nie mówiąc już o ogrom­nych kosz­tach.

Pałac Kul­tu­ry podświ­et­lony na różowo — 1 październi­ka 2016 /Fot. Warsza­wa w Pigułce

Dwa lata temu o kosz­tach rozbiór­ki wspom­i­nał już Ratusz. Oblic­zono wtedy, że koszt takiej oper­acji to 900 mln zł. Biorąc pod uwagę ile kosz­tował most Łazienkows­ki, moż­na by za to postaw­ić w Warsza­w­ie 8 mostów i zostało­by jeszcze 52 mln zł.

Prze­ci­wni­cy PKiN mówią, że kon­strukc­je moż­na wysadz­ić, ale to także nie wchodzi w grę. Okaza­ło się, że jest zbyt solid­na, a więk­sza ilość mate­ri­ałów wybu­chowych uszkodz­iła­by okoliczne budyn­ki. Co ciekawe, rozbiór­ka Pałacu jest też nieopła­cal­na z dwóch innych względów. Po pier­wsze dzi­ał­ka pod nim jest warta mniej niż rozbiór­ka. Po drugie, w PKiN mieś­ci się wiele firm, które musi­ały­by szukać nowej siedz­i­by.

Po trze­cie, a tego nikt już nie obliczy, trze­ba by zamknąć na czas rozbiór­ki główne arterie Warsza­wy. Nikt nie potrafi dokład­nie wyliczyć ile ton gruzu było­by wywiezione ani też ile cza­su by to zajęło, ale na ilość ciężarówek, które musi­ały­by się tym zaj­mować  sza­cu­je się na kilka­dziesiąt tysię­cy.

Tem­at rozbiór­ki Pałacu Kul­tu­ry i Nau­ki powraca co kil­ka lat. Nikt jed­nak nie powiedzi­ał nigdy konkret­nie: Tak, mamy zami­ar to zro­bić.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.