Jak najprościej dojechać do atrakcji Nocy Muzeów? Komunikacją! Kursować będzie aż 9 linii specjalnych!

W sobo­tę 20 maja, odbę­dzie się kolej­na czter­na­sta już Noc Muzeów. Na zwie­dza­nie muze­ów, gale­rii, insty­tu­cji kul­tu­ry i admi­ni­stra­cji, grę miej­ską i wyda­rze­nia arty­stycz­ne moż­na będzie doje­chać ośmio­ma spe­cjal­ny­mi linia­mi auto­bu­so­wy­mi oraz linią tram­wa­jo­wą M. Dłużej będą też kur­so­wa­ły wybra­ne linie tram­wa­jo­we oraz auto­bu­so­wa 116 i metro.

Fot. ZTM

W tym roku zgło­si­ły się 234 pla­ców­ki – a w tej licz­bie 50 to muzea. Będzie moż­na zwie­dzić m.in. dwie pla­ców­ki, któ­re od lat były remon­to­wa­ne i uno­wo­cze­śnia­ne. Pierwsza z nich to Muzeum Warszawy, a dru­ga to Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, któ­re w odre­mon­to­wa­nej kamie­ni­cy przyj­mie gości w 150-lecie uro­dzin noblistki.

Specjalne linie auto­bu­so­we ozna­czo­ne będą lite­ra­mi: A, B, D, E, F, G, J i K, a tram­wa­jo­wa – M. Autobusy wyru­szą na swo­je tra­sy z pl. Defilad. Początkowy przy­sta­nek linii tram­wa­jo­wej M zlo­ka­li­zo­wa­ny będzie na pl. Narutowicza. Ostatnie kur­sy roz­pocz­ną się o godzi­nie 0.45.

Linie muze­al­ne kur­su­ją w ramo­wych godzi­nach 18.30−2.00. Szczegółowe roz­kła­dy poniż­szych auto­bu­sów znaj­dzie­cie na: http://www.ztm.waw.pl/rozklad_nowy.php?c=182&l=1&d=2017–05-20

A
Linia obsłu­gi­wa­na star­szy­mi auto­bu­sa­mi zabytkowymi.
Zakładana czę­sto­tli­wość kur­so­wa­nia: co ok. 5 minut.
Ostatni odjazd z pl. Defilad ok. godz. 0.45.

B
Linia obsłu­gi­wa­na auto­bu­sa­mi niskopodłogowymi.
Zakładana czę­sto­tli­wość kur­so­wa­nia: co ok. 20 minut.

D
Linia obsłu­gi­wa­na auto­bu­sa­mi niskopodłogowymi.
Zakładana czę­sto­tli­wość kur­so­wa­nia: ok. 15 minut.

E
Linia obsłu­gi­wa­na auto­bu­sa­mi niskopodłogowymi.
Zakładana czę­sto­tli­wość kur­so­wa­nia: co ok. 15 minut.

F
Linia obsłu­gi­wa­na auto­bu­sa­mi niskopodłogowymi.
Zakładana czę­sto­tli­wość kur­so­wa­nia: ok. 10 minut.

G
Linia obsłu­gi­wa­na auto­bu­sa­mi niskopodłogowymi.
Zakładana czę­sto­tli­wość kur­so­wa­nia: co ok. 7–8 minut.

J
Linia obsłu­gi­wa­na auto­bu­sa­mi niskopodłogowymi.
Zakładana czę­sto­tli­wość kur­so­wa­nia: co ok. 10 minut.

K
Linia obsłu­gi­wa­na now­szy­mi auto­bu­sa­mi zabytkowymi.
Zakładana czę­sto­tli­wość kur­so­wa­nia: co ok. 10 minut.
Ostatni odjazd z pl. Defilad ok. godz. 0.45.

M
Linia obsłu­gi­wa­na tram­wa­ja­mi zabyt­ko­wy­mi i niskopodłogowymi.
Zakładana czę­sto­tli­wość kur­so­wa­nia: co ok. 15 minut.

Ostatni odjazd z pl. Narutowicza ok. godz. 0.45.
Z oka­zji Nocy Muzeów linie tram­wa­jo­we: 2, 4, 24, 26 oraz 33 oraz linia auto­bu­so­wa 116 będą kur­so­wa­ły do oko­ło godzi­ny 2.00. Pociągi metra linii M1 i M2 będą kur­so­wa­ły do ok. godzi­ny 3.00.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.