Jaki: kary dla “czyścicieli kamienic” nawet do miliona złotych

Zmi­ana ustawy o komisji wery­fika­cyjnej umożli­wi wprowadze­nie kar dla “czyś­ci­cieli kamienic”, tzw. rekom­pen­sat dla mieszkańców, które wyniosą nawet do mil­iona zło­tych — zapowiedzi­ał wicem­i­nis­ter spraw­iedli­woś­ci, prze­wod­niczą­cy komisji wery­fika­cyjnej ds. repry­watyza­cji Patryk Jaki.

Fot. Pix­abay

Wprowadza­my kary dla +czyś­ci­cieli kamienic+, czyli tak zwane rekom­pen­saty dla mieszkańców, nawet do mil­iona zło­tych” — powiedzi­ał Jaki na ante­nie TVP Info. Dodał, że planowane jest również zwięk­sze­nie kar za powtórne niestaw­i­en­nict­wo przed komisją: mogą one wynosić nawet do 30 tys. zł. O złoże­niu w środę przez PiS pro­jek­tu now­eli ustawy o szczegól­nych zasadach usuwa­nia skutków prawnych decyzji repry­watyza­cyjnych dot. nieru­chomoś­ci warsza­ws­kich, wydanych z narusze­niem prawa, poin­for­mował na kon­fer­encji pra­sowej w Sejmie członek komisji wery­fika­cyjnej Jan Mosińs­ki (PiS).

Poseł PiS poin­for­mował, że w najbliższych dni­ach planowane jest spotkanie z marsza­łkiem Sej­mu Markiem Kuch­cińskim oraz wice­marsza­łkiem Sej­mu Ryszar­dem Ter­leckim, na którym zostanie omówiony ewen­tu­al­ny sce­nar­iusz pro­ce­dowa­nia tego pro­jek­tu. Mosińs­ki zaz­naczył, że PiS chci­ało­by, aby pro­ponowane zmi­any weszły w życie jeszcze przed końcem 2017 r.

Komis­ja od początku czer­w­ca br. bada zgod­ność z prawem decyzji admin­is­tra­cyjnych w spraw­ie repry­watyza­cji warsza­ws­kich nieru­chomoś­ci. Uchyliła już decyz­je wydane z upoważnienia prezy­dent Warsza­wy: o przyz­na­niu Maciejowi M. praw do dwóch dzi­ałek przy ul. Twardej oraz do Sien­nej 29; o przyz­na­niu Marze­nie K., Janus­zowi P. i mec. Grze­gor­zowi M. praw do dzi­ał­ki Chmiel­na 70, o zwro­cie spad­ko­bier­com trzech dzi­ałek na pl. Defi­lad, a także o przyz­na­niu spad­ko­bier­com praw do Poz­nańskiej 14 i Marsza­łkowskiej 43 (dwóch kamienic z loka­tora­mi). Żad­nej z tych decyzji nie badał jeszcze sąd admin­is­tra­cyjny.

Źródło: Codzi­en­ny Ser­wis Infor­ma­cyjny PAP

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.