Jakie atrakcje czekają na nas w długi weekend w Warszawie?

Niektórzy wolą wyje­chać, ale pod­czas dłu­gie­go week­en­du w Warszawie też nie moż­na się nudzić! Syreny w Multimedialnym Parku Fontann, Otwarcie sezo­nu nad Wisłą, Bieg Flagi, Bieg Konstytucji czy finał Pucharu Polski w pił­ce noż­nej to tyl­ko nie­któ­re z atrak­cji majo­we­go week­en­du w Warszawie.

Fot. Multimedialny Park Fontann

Fot. Multimedialny Park Fontann

30 kwiet­nia
Otwarcie sezo­nu nad Wisłą
Przed nami pierw­szy week­end, pię­cio­ty­go­dnio­we­go cyklu „Dzielnica Wisła 2016. Naturalnie nad rze­ką”, któ­ry zain­au­gu­ru­je sezon let­ni nad kró­lo­wą pol­skich rzek. Już w sobo­tę, 30 kwiet­nia, o godz. 10.00 w Porcie Czerniakowskim nastą­pi ofi­cjal­ne otwar­cie sezo­nu nawi­ga­cyj­ne­go. Z tej oka­zji licz­ne atrak­cje przy­go­to­wa­no zarów­no na nabrze­żu, jak i na wodzie. Skorzystać będzie moż­na m.in. z rej­sów po Wiśle, warsz­ta­tów szkut­ni­czych czy uzy­skać infor­ma­cje na temat moż­li­wo­ści pozy­ska­nia paten­tów żeglar­skich. Więcej infor­ma­cji tutaj.

1 maja
Wielki powrót war­szaw­skich syren w par­ku Fontann
To będzie nie­zwy­kłe wido­wi­sko. W nie­dzie­lę, 1 maja, o godz. 21.30, zoba­czy­my szó­stą odsło­nę poka­zów w Multimedialnym Parku Fontann, któ­re w ostat­nich latach sta­ły się naj­po­pu­lar­niej­szą atrak­cją Warszawy. Tym razem boha­ter­ka­mi wido­wi­ska będą war­szaw­skie syre­ny i zwią­za­na z nimi legen­da. Dzięki nowo­cze­snej tech­ni­ce opo­wieść o legen­dar­nych opie­kun­kach sto­li­cy odno­sić się będzie zarów­no do współ­cze­sne­go obli­cza mia­sta, jak i jego histo­rii. Twórcą muzy­ki do tego­rocz­ne­go wido­wi­ska nad Wisłą jest Jean-Michel Jarre. Więcej infor­ma­cji tutaj.

2 maja
Finał Pucharu Polski w pił­ce nożnej
Piłkarskie emo­cje w peł­ni. Na PGE Narodowym, 2 maja, o godz. 16.00, w fina­le Pucharu Polski zagra­ją dru­ży­ny Lecha Poznań i Legii Warszawa. Mecz pro­fe­sjo­nal­nych dru­żyn poprze­dzi finał dzie­cię­ce­go tur­nie­ju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”, któ­ry roz­pocz­nie się o godzi­nie 10.00. W związ­ku z orga­ni­za­cją spo­tkań na Saskiej Kępie nastą­pi wyłą­cze­nia z ruchu oraz zmia­ny w kur­so­wa­niu komu­ni­ka­cji miej­skiej. Więcej infor­ma­cji o zmia­nach tutaj.

Bieg Flagi
Podobnie jak w latach ubie­głych, 2 maja, dziel­ni­ca Żoliborz zapra­sza na pik­nik pod nazwą „Majówka pod fla­gą bia­ło-czer­wo­ną”. Podczas festy­nu, odby­wa­ją­ce­go się na tere­nie Cytadeli Warszawskiej w pobli­żu Muzeum X Pawilonu, na gości cze­ka wie­le atrak­cji. Główna czę­ścią impre­zy będą jed­nak zma­ga­nia spor­to­we. Oprócz zma­gań przed­szko­la­ków (na dystan­sie 1000 metrów) i nor­dic wal­king (3000 metrów), odbę­dzie się bieg głów­ny na 10 kilo­me­trów. Jego tra­sa zosta­ła popro­wa­dzo­na ulicz­ka­mi Cytadeli oraz Żoliborza Oficerskiego. Więcej infor­ma­cji tutaj.

3 maja

Bieg Konstytucji 3 Maja
XXVI Bieg Konstytucji 3 Maja jest pierw­szym z cyklu Warszawska Triada Biegowa, do któ­rej nale­żą trzy bie­gi o cha­rak­te­rze patrio­tycz­nym orga­ni­zo­wa­nych pod wspól­nym hasłem „Zabiegaj o pamięć”. Poza bie­giem głów­nym, któ­ry prze­zna­czo­ny jest dla star­szych uczest­ni­ków, po raz kolej­ny wystar­tu­je, o godz. 10.30, bieg dzie­ci – Bieg z maskot­ką. Maluchy będą mia­ły do poko­na­nia dystans 700 metrów. Natomiast punk­tu­al­nie o godzi­nie 11.00 zawod­ni­cy wyru­szą na tra­sę bie­gu głów­ne­go o dłu­go­ści 5 km. Trasa znaj­du­je się w pobli­żu miejsc, zwią­za­nych z dzia­łal­no­ścią kró­la Stanisława Augusta Poniatowskiego, inspi­ra­to­ra prac nad Konstytucją. Więcej infor­ma­cji tutaj.

Turniej w teni­sie sto­ło­wym z oka­zji świę­ta Konstytucji 3 Maja
Święto Konstytucji 3 Maja uczczą rów­nież ping­pon­gi­ści. W nie­dzie­lę, 3 maja, w hali spor­to­wej OSiR Targówek, przy ul. Ossowskiego 25, odbę­dzie się tur­niej w teni­sie sto­ło­wym o Puchar Dyrektora OSiR Targówek z upa­mięt­nia­ją­cy uchwa­le­nie pierw­szej, pol­skiej usta­wy zasad­ni­czej. Zawodnicy rywa­li­zo­wać będą w czte­rech kate­go­riach: old­boy, wete­ra­ni, open i zrze­sze­ni. Początek zma­gań o godz. 10.00. Zapisy w dnu zawo­dów. Więcej infor­ma­cji tutaj.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.