Jakie remonty czekają nas w 2016 roku? [INFOGRAFIKI]

W tym roku roz­pocz­nie się budo­wa kolej­nych odcin­ków II linii metra, remon­ty i inwe­sty­cje tram­wa­jo­we popra­wią funk­cjo­no­wa­nie komu­ni­ka­cji miej­skiej. Rozpoczną się nowe inwe­sty­cje dro­go­we, któ­re znacz­nie uspraw­nią poru­sza­nie się po mie­ście, poja­wią się nowe nawierzch­nie jezd­ni i chodników.

Fot. Urząd Miasta

Fot. Urząd Miasta

Baza danych Biura Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym
na 2016 r. zawie­ra 963 remon­ty i inwe­sty­cje. Na kil­ku­na­stu nara­dach koor­dy­na­cyj­nych z przed­sta­wi­cie­la­mi inwe­sto­rów i gesto­rów sie­ci pod­ziem­nych usta­lo­no listę 227 inwe­sty­cji, któ­re wyma­ga­ją koor­dy­na­cji pomię­dzy sobą. Zostały one zgru­po­wa­ne w 14 rejo­nów inwestycyjnych.

Największą inwe­sty­cją, któ­ra roz­pocz­nie się w tym roku będzie budo­wa kolej­nych odcin­ków II linii metra. W kie­run­ku zachod­nim (z Ronda Daszyńskiego) wybu­do­wa­ne zosta­nie ok. 3,4 km pod­ziem­nej kolei. Planowane sta­cje to: Płocka (C08) umiej­sco­wio­na pod ul. Płocką w rejo­nie skrzy­żo­wa­nia z ul. Wolską; Młynów (C07) pla­no­wa­na pod ul. Górczewską po wschod­niej stro­nie wia­duk­tu kole­jo­we­go w rejo­nie ul. Sokołowskiej i Syreny oraz Księcia Janusza (C06) pod ul. Górczewską w rejo­nie skrzy­żo­wa­nia z ul. Księcia Janusza. Będą tu tak­że tory odstaw­cze i komo­ra do zawracania.

W kie­run­ku wschod­nim (z Dworca Wileńskiego) powsta­nie ok. 3,12 km tra­sy. Planowane sta­cje to: Szwedzka (C16) pod ul. Strzelecką po wschod­niej stro­nie ul. Stalowej; Targówek (C17) w oko­li­cy skrzy­żo­wa­nia ul. Pratulińskiej z ul. S. Ossowskiego oraz Trocka (C18) w rejo­nie skrzy­żo­wa­nia ul. Pratulińskiej z Trocką. Również tutaj za ostat­nią sta­cją znaj­dą się tory odstaw­cze i komo­ra do zawra­ca­nia. Wykonawcy zosta­li wybra­ni w prze­tar­gu – odci­nek zachod­ni zbu­du­je turec­ka fir­ma Gülermak Ağir Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. (1.147.999.590,00 zł brut­to); pół­noc­no-wschod­ni fir­ma Astaldi S.p.A. z Włoch (1.066.741.483,79 zł brut­to). Oczekujemy na wyda­nie pozwo­leń na budo­wę przez woje­wo­dę mazo­wiec­kie­go. Poza metrem Zarząd Transportu Miejskiego zaj­mie się budo­wą przy­stan­ków i zatok auto­bu­so­wych (m.in. w ul. L. Kondratowicza, ul. Jana Kazimierza) oraz pętli auto­bu­so­wych (Stara Miłosna, rejon oś. Derby) oraz moder­ni­za­cją I linii metra (infor­ma­cja doty­ko­wa na sta­cjach A7, A13 i A17, budo­wa dwóch dźwi­gów oso­bo­wych na sta­cji A4 Stokłosy, dodat­ko­we bram­ki na sta­cjach A1-A23, tabli­ce tyflo­gra­ficz­ne na sta­cjach A1-A23).

Tramwaje Warszawskie suk­ce­syw­nie moder­ni­zu­ją swo­ją sieć, a podró­żo­wa­nie tram­wa­jem po mie­ście jest coraz bar­dziej kom­for­to­we. Na ten rok tram­wa­ja­rze zapla­no­wa­li dużo remon­tów toro­wych, pierw­sze pra­ce już w mar­cu (poda­je­my daty wyłą­czeń ruchu tramwajowego):

Fot. Urząd Miasta

Fot. Urząd Miasta

 • remont torów tram­wa­jo­wych na pętli tram­wa­jo­wej „Nowe Bemowo”, prze­bu­do­wa plat­form przy­stan­ko­wych: 14 mar­ca – 29 kwietnia;
 • moder­ni­za­cja torów tram­wa­jo­wych, trak­cji elek­trycz­nej, przy­stan­ków w ul. gen. W. Andersa odc. ul. Stawki – wjazd do wen­ty­la­tor­ni metra Ratusz – Arsenał: 11 kwiet­nia – 1 lipca;
 • remont torów tram­wa­jo­wych w ul. Połczyńskiej odc. Powstańców Śląskich – Pętla Cm. Wolski – tory na prze­jaz­dach, przej­ściach dla pie­szych oraz przy pero­nach przy­stan­ko­wych oraz moder­ni­za­cja torów tram­wa­jo­wych na skrzy­żo­wa­niu ul. Połczyńskiej i ul. Powstańców Śląskich: 11 kwiet­nia – 22 maja;
 • moder­ni­za­cja torów tram­wa­jo­wych w al. „Solidarności” odc. ul. Jagiellońska – ul. Targowa, prze­bu­do­wa sie­ci trak­cyj­nej i kabli trak­cyj­nych, prze­bu­do­wa pero­nów przy­stan­ko­wych, prze­bu­do­wa ukła­du dro­go­we­go wraz z budo­wą ście­żek rowe­ro­wych – wyłą­cze­nie ruchu tram­wa­jo­we­go w al. „Solidarności” na odcin­ku od ul. Jagiellońskiej do ul. Targowej pla­no­wa­ne 30 kwiet­nia – 1 lip­ca; na odcin­ku od al. Jana Pawła II do ul. Targowej w ter­mi­nie 4 czerw­ca – 1 lipca;
 • moder­ni­za­cja torów tram­wa­jo­wych w al. Jana Pawła II odc. ul. Elektoralna – Rondo ONZ, prze­bu­do­wa przy­stan­ków wraz z prze­bu­do­wą ukła­du dro­go­we­go i z budo­wą dróg rowe­ro­wych, prze­bu­do­wa infra­struk­tu­ry elek­tro­ener­ge­tycz­nej, oświe­tle­nio­wej, sygna­li­za­cji świetl­nej, tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nej, trak­cyj­nej: 2 lip­ca – 2 września;
 • moder­ni­za­cja torów tram­wa­jo­wych na skrzy­żo­wa­niu al. Krakowskiej i ul. F. Hynka oraz na pętli tram­wa­jo­wej P+R al. Krakowska (tory na prze­jaz­dach ron­da, w przej­ściach dla pie­szych oraz przy pero­nach przy­stan­ko­wych), trak­cji elek­trycz­nej, przy­stan­ków: 2 lip­ca – 31 lipca;
 • budo­wa tra­sy tram­wa­jo­wej na Tarchomin – etap II – wyłą­cze­nie ruchu tram­wa­jo­we­go na pętli tram­wa­jo­wej „Tarchomin Kościelny”: 1 – 14 sierpnia;
 • remont torów tram­wa­jo­wych, trak­cji elek­trycz­nej, przy­stan­ków w ul. S. Starzyńskiego odc. Rondo Żaba – Rondo S. Starzyńskiego: 1 sierp­nia – 14 października;
 • moder­ni­za­cja torów tram­wa­jo­wych w węź­le roz­jaz­do­wym na skrzy­żo­wa­niu Jerozolimskich i pl. S. Starynkiewicza: 1 sierp­nia – 2 września;
 • remont torów tram­wa­jo­wych na pętli na pl. S. Starynkiewicza – 1 paź­dzier­ni­ka – 27 listopada.
Fot. Urząd Miasta

Fot. Urząd Miasta

Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych w tym roku odda do ruchu al. Dzieci Polskich i K. Szpotańskiego oraz tunel pod tora­mi kole­jo­wy­mi w Wawrze, nowe skrzy­żo­wa­nie uli­cy Chełmżyńskiej i Strażackiej, pie­si będą mogli prze­cho­dzić przej­ściem pod­ziem­nym pod ul. Cyrulików. Rozkręci się budo­wa Trasy Świętokrzyskiej, roz­pocz­nie się prze­bu­do­wa ulic Marsa i Żołnierskiej. A oto czym zaj­mie się ZMID w 2016 r.:

 • budo­wa tune­lu w Międzylesiu. Inwestycja obej­mu­je w sumie budo­wę trzech tune­li (dwóch przejść pod­ziem­nych i tune­lu dro­go­we­go) oraz prze­bu­do­wę ul. Żegańskiej i Zwoleńskiej na dłu­go­ści ok. 830 m. Przywrócenie ruchu na wschod­niej jezd­ni ulic K. Szpotańskiego i Patriotów nastą­pi w lip­cu. W czerw­cu ma zostać otwar­ta ul. Żegańska od ul. M. Pożaryskiego do Dworcowej, w sierp­niu odci­nek od ul. Dworcowej do Patriotów. Otwarcie tune­lu pod linią kole­jo­wą pla­no­wa­ne jest w listopadzie.
 • Trasa Świętokrzyska od Dworca Wschodniego do ul. Zabranieckiej, odci­nek tra­sy o dłu­go­ści ok. 1300 m łączą­cy Pragę-Północ z Targówkiem Fabrycznym. Największym zada­niem w 2016 r. jest wyko­na­nie trzech tune­li w nasy­pach kole­jo­wych, któ­ry­mi tra­sa prze­bie­gać będzie pomię­dzy ul. Kawęczyńską a Zabraniecką. Termin zakoń­cze­nia wrze­sień 2017 r.
 • przej­ście pod­ziem­ne pod ul. Cyrulików. Inwestycja pole­ga na prze­dłu­że­niu ist­nie­ją­ce­go przej­ścia dla pie­szych pod linią kole­jo­wą o odci­nek pod ul. Cyrulików. Termin zakoń­cze­nia to lipiec.
 • Dzieci Polskich od gra­ni­cy dziel­nic do rejo­nu ul. Mchów. Budowany odci­nek al. Dzieci Polskich połą­czy dziel­ni­ce Wawer i Wesoła i umoż­li­wi uru­cho­mie­nie komu­ni­ka­cji auto­bu­so­wej. Zakończenie robót w maju.
 • skrzy­żo­wa­nie ul. Chełmżyńskiej i Strażackiej. Zakończenie robót w maju.
 • roz­po­czę­cie prze­bu­do­wy ul. Marsa i Żołnierskiej. Podpisanie umo­wy pla­no­wa­ne jest na marzec, ter­min reali­za­cji to 26 miesięcy.
 • I. Gandhi od ul. rtm. W. Pileckiego do F. Płaskowickiej – roz­po­czę­cie budo­wy w dru­giej poło­wie roku.
 • Marynarska – trwa postę­po­wa­nie prze­tar­go­we na aktu­ali­za­cję pro­jek­tu i budo­wę; ter­min reali­za­cji: 26 miesięcy.
 • Głębocka od ul. Podwójnej do L. Berensona – roz­po­czę­cie budo­wy w dru­giej poło­wie roku.
 • Wybrzeże Helskie – roz­po­czę­cie prze­bu­do­wy w dru­giej poło­wie roku.
 • Czerniakowska bis – roz­po­czę­cie prze­bu­do­wy w dru­giej poło­wie roku.
 • Nowolazurowa od ul. Sterniczej do Górczewskiej. Trwają przy­go­to­wa­nia do ogło­sze­nia prze­tar­gu na pro­jekt i wyko­na­nie robót budowlanych.
 • budo­wa dro­gi rowe­ro­wej w cią­gu ulic Leszno, Górczewska – roz­po­czę­cie budo­wy w dru­giej poło­wie roku.

W tym roku na remon­ty i inwe­sty­cje Zarząd Dróg Miejskich prze­zna­czy 266 mln zł. Wizytówką ZDM są week­en­do­we fre­zo­wa­nia, czy­li remon­ty nawierzch­ni ulic w cią­gu 54 godzin. W 2016 r. zapla­no­wa­no remon­ty 25 ulic o łącz­nej dłu­go­ści ok. 30 km. Lista może ule­gać jesz­cze nie­wiel­kim zmia­nom – ZDM ana­li­zu­je tech­no­lo­gię prac na każ­dej z ulic, co może mieć wpływ na koszt i zakres prac. Nową, rów­ną nawierzch­nię mają zyskać, m.in.: Marywilska, Z. Krasińskiego, Cyrulików, Rembielińska, al. Zjednoczenia. Na remon­ty chod­ni­ków prze­wi­dzia­no 4 mln zł, remont zatok przy­stan­ków autobusowych
1 mln zł, na usu­wa­nie barier archi­tek­to­nicz­nych 1 mln zł. Chodniki będą też remon­to­wa­ne przy budo­wie dróg dla rowe­rów. ZDM zmo­der­ni­zu­je nawierzch­nię chod­ni­ków np. na ul. Bartniczej, Bysławskiej, Izbickiej, Łabiszyńskiej, J. Meissnera.

Kontynuowany będzie remont wykoń­cze­nio­wy Mostu Łazienkowskiego, roz­pocz­nie się budo­wa kła­dek rowe­ro­wych pod i przy Moście Łazienkowskim (zada­nie dwu­let­nie 2016–2017). Ponadto zosta­nie wyre­mon­to­wa­ny: mur opo­ro­wy na Trasie WZ przy Mazowieckim Centrum Stomatologii, wia­dukt łuko­wy przy Moście Józefa Poniatowskiego, prze­pust dro­go­wy pod ul. Przekorną, przej­ście pod­ziem­ne dla pie­szych pod Al. Jerozolimskimi przy Dworcu Zachodnim z budo­wą pochyl­ni dla nie­peł­no­spraw­nych. Remontom zosta­ną pod­da­ne wyeks­plo­ato­wa­ne urzą­dze­nia dźwi­go­we przy obiek­tach inży­nier­skich – m.in. przy kład­ce nad ul. Jagiellońską (PIMOT). Rozebrana zosta­nie kład­ka nad ul. Jagiellońską na wyso­ko­ści ul. A. Kotsisa – w zamian powsta­ną naziem­ne przej­ścia. Łączny koszt remon­tów oraz utrzy­ma­nia obiek­tów to 63,3 mln zł.

Kosztem ponad 6 mln zł ZDM wyko­na nową sygna­li­za­cję na skrzy­żo­wa­niach, m.in. al. „Solidarności” – H. Rzeszotarskiej, Wawelska – M. Skłodowskiej-Curie, Patriotów – przy SP347, A. Pawińskiego – W. Korotyńskiego, Trakt Brzeski – Fabryczna. Dodatkowo w bie­żą­cym roku pla­no­wa­na jest prze­bu­do­wa sygna­li­za­cji na skrzy­żo­wa­niu Al. Jerozolimskie – Emilii Plater z wyty­cze­niem przejść dla pie­szych. Obecnie opra­co­wy­wa­ny jest projekt.

Remont oświe­tle­nia pla­no­wa­ny jest m.in. na ul. A. Mickiewicza (odc. pl. T.W. Wilsona – gen. J. Zajączka), al. Wilanowskiej (odc. Jana III Sobieskiego – Przyczółkowa), ul. Grochowskiej (odc. Wiatraczna – Jubilerska) i ul. Rembielińskiej. ZDM reali­zu­je po raz pierw­szy pro­jek­ty w ramach budże­tu par­ty­cy­pa­cyj­ne­go. W 2016 r. jest to 57 pro­jek­tów na łącz­ną kwo­tę 10,7 mln zł. Za tę kwo­tę ZDM wybu­du­je nowe dro­gi dla rowe­rów, wyre­mon­tu­je chod­ni­ki, utwo­rzy par­kin­gi czy doświe­tli przej­ścia dla pieszych.

Wodociągowcy z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji dokoń­czą roz­po­czę­tą w ubie­głym roku prze­bu­do­wę magi­stra­li wodo­cią­go­wej w ul. Wawelskiej (pomię­dzy ul. Wielkopolski a al. Niepodległości). Większość robót będzie pro­wa­dzo­na poza jezd­nią, jed­nak w jed­nym z eta­pów będzie wyma­ga­ne zaję­cie pasa do skrę­tu w lewo z al. Niepodległości w ul. Wawelską (na wyso­ko­ści GUS). Innym remon­tem MPWiK będzie prze­bu­do­wa magi­stra­li wodo­cią­go­wej w ul. Marszałkowskiej (odc. Widok – Al. Jerozolimskie). Te pra­ce pro­wa­dzo­ne będą w samym ser­cu mia­sta i będą wią­za­ły się ze zwę­że­niem Al. Jerozolimskich, dla­te­go pla­no­wa­ne są na waka­cje i koor­dy­no­wa­ne są z pra­ca­mi TW przy pl. S. Starynkiewicza.

Veolia Energia Warszawa S.A. zapla­no­wa­ła na ten rok m.in. prze­bu­do­wę magi­stra­li sie­ci cie­płow­ni­czej przy ul. S. Banacha. Roboty będą pro­wa­dzo­ne wyko­pem otwar­tym, w uzgod­nie­niu z TW w kwe­stii pla­no­wa­nej budo­wy tra­sy tram­wa­jo­wej Dw. Zachodni – Wilanów. Z TW cie­płow­ni­cy uzgod­ni­li tak­że prze­bu­do­wę sie­ci pod al. Krakowską na wyso­ko­ści ul. P. Lipowczana oraz Lechickiej. Część tych prac zosta­nie wyko­na­na w cza­sie wyłą­cze­nia ruchu tram­wa­jów w al. Krakowskiej w okre­sie letnim.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.