Jakość powietrza sprawdzisz na smartfonie

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wydał od daw­na ocze­ki­wa­ną apli­ka­cję poka­zu­ją­cą na bie­żą­co jakość powie­trza w poszcze­gól­nych mia­stach. Na razie dostęp­na jest dla posia­da­czy smart­fo­nów z Androidem. Niedługo poja­wi się też na iOS.

Fot. GIOŚ

Fot. GIOŚ

Co waż­ne dzię­ki geo­lo­ka­li­za­cji każ­dy będzie mógł spraw­dzić jakość powie­trza w oko­li­cy. Nasz smart­fon ostrze­że nas tak­że, kie­dy poziom zosta­nie przekroczony.

„Aplikacja Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pt. „Jakość powie­trza w Polsce” pre­zen­tu­je dane bie­żą­ce o jako­ści powie­trza z auto­ma­tycz­nych sta­cji pomia­ro­wych funk­cjo­nu­ją­cych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ). Dane doty­czą aktu­al­nych stę­żeń pyłu PM10, pyłu PM2,5, dwu­tlen­ku siar­ki (SO2), dwu­tlen­ku azo­tu (NO2), tlen­ku węgla (CO), ben­ze­nu (C6H6) i ozo­nu (O3).” – czy­ta­my w opi­sie aplikacji.

Aplikacje moż­na już pobrać z Google Play. Jest dostęp­na za darmo.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.