Kajetan P. przyznał się do winy, złożył wyjaśnienia i zrezygnował z adwokata

Jak poin­for­mo­wa­ła pro­ku­ra­tu­ra, Kajetan P. przy­znał się do zarzu­ca­ne­go mu czy­nu i zło­żył wyja­śnie­nia. Mężczyźnie przed­sta­wio­no zarzut zabójstwa.

Fot. KGP

Fot. KGP

„Kajetan P. przy­znał się do zarzu­ca­ne­go mu czy­nu i zło­żył wyja­śnie­nia zgod­ne z zebra­nym mate­ria­łem dowo­do­wym” – mówi w roz­mo­wie z Warszawą w Pigułce pro­ku­ra­tor Wojciech Sołdaczuk p.o. rzecz­ni­ka pra­so­we­go Prokuratury „Okręgowej w Warszawie. – „Ze wzglę­du na dobro śledz­twa nie może­my ujaw­nić tre­ści zeznań. Złożymy wnio­sek do sądu o prze­dłu­że­nie środ­ka zapo­bie­gaw­cze­go w posta­ci tym­cza­so­we­go aresz­tu na okres trzech miesięcy.”

Prokurator dodał, że Kajetan P. zre­zy­gno­wał z obrońcy.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.