Karty bez e-hologramu tracą ważność za 4 dni. To już ostatni dzwonek, aby go wgrać!

30 wrze­śnia br. stra­cą waż­ność holo­gra­my nakle­jo­ne na Warszawskich Kartach Miejskich. Aby móc nadal korzy­stać ze zni­żek, któ­re zapew­nia Karta Warszawiaka i Młodego Warszawiaka koniecz­ne będzie wgra­nie na kar­tę e-hologramu.

Osoby, któ­re korzy­sta­ją z Karty Warszawiaka lub Młodego Warszawiaka (i dotych­czas nie wgra­ły e-holo­gra­mu) oraz miesz­ka­ją w Warszawie i roz­li­czy­ły poda­tek docho­do­wy od osób fizycz­nych za 2015 rok w sto­łecz­nym urzę­dzie skar­bo­wym powin­ny do 30 wrze­śnia br. wgrać na kar­tę e-holo­gram. Można to zro­bić m.in. w biletomacie.

Wraz z koń­cem wrze­śnia stra­cą waż­ność holo­gra­my nakle­jo­ne na kar­tach i zastą­pią je e-holo­gra­my (elek­tro­nicz­ny zapis na kar­cie potwier­dza­ją­cy pra­wo do korzy­sta­nia z Karty Warszawiaka i Młodego Warszawiaka).

ZTM infor­mo­wał o tym pasa­że­rów poprzez kon­tro­le­rów bile­tów, a Punkty Obsługi były czyn­ne tak­że w zeszła nie­dzie­lę. W ponie­dzia­łek każ­da kar­ta bez e-holo­gra­mu stra­ci waż­ność, a co za tym idzie, oso­ba, któ­ra jej uży­wa, dosta­nie mandat.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.