Kiedy Ferie? Mazowieckie i Warszawa w ostatnim terminie

W pię­ciu woje­wódz­twach w sobo­tę zaczy­na­ją się ferie zimo­we. W pozo­sta­łych roz­pocz­ną się one za tydzień, dwa tygo­dnie lub za czte­ry. Dwutygodniowa prze­rwa w zaję­ciach, w zależ­no­ści od woje­wódz­twa, nastą­pi mię­dzy 14 stycz­nia a 26 lutego.

Fot. Expresselblag / Pixabay

Ferie zimo­we prze­wi­dzia­ne są w czte­rech terminach.

  • Jako pierw­si – od 14 do 29 stycz­nia – wypo­czy­wać będą ucznio­wie z woje­wództw: lubel­skie­go, łódz­kie­go, pod­kar­pac­kie­go, pomor­skie­go i śląskiego.
  • Od 21 stycz­nia do 5 lute­go ferie będą mie­li ucznio­wie z woje­wództw: pod­la­skie­go i warmińsko-mazurskiego.
  • Od 28 stycz­nia do 12 lute­go prze­rwę w nauce będą mie­li ucznio­wie z woje­wództw: kujaw­sko-pomor­skie­go, lubu­skie­go, mało­pol­skie­go, świę­to­krzy­skie­go i wielkopolskiego.
  • Jako ostat­ni – od 11 do 26 lute­go – odpo­czy­wać będą ucznio­wie z woje­wództw: dol­no­ślą­skie­go, mazo­wiec­kie­go, opol­skie­go i zachodniopomorskiego.

Następna prze­rwa w nauce – z oka­zji świąt wiel­ka­noc­nych – będzie od 13 do 18 kwietnia.

Terminy ferii zimo­wych w poszcze­gól­nych woje­wódz­twach są ogła­sza­ne przez mini­stra edu­ka­cji na pod­sta­wie roz­po­rzą­dze­nia w spra­wie orga­ni­za­cji roku szkolnego.

Od roku szkol­ne­go 2003/2004, zgod­nie z przy­ję­tą zasa­dą, ter­mi­ny ferii w kolej­nych latach zmie­nia­ją się cyklicz­nie, np. jeśli w jed­nym roku w okre­ślo­nej gru­pie woje­wództw ferie zimo­we są w dru­giej poło­wie stycz­nia, to wów­czas w następ­nym roku ter­min ferii w tej gru­pie woje­wództw przy­pad­nie na pierw­szą poło­wę lute­go. Podziału na woje­wódz­twa doko­na­no bio­rąc pod uwa­gę licz­bę uczniów.

Źródło: www.kurier.pap.pl

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.