Kiepskim weglem nie napalisz już w piecu

Sprzedawca będzie musiał infor­mo­wać kon­su­men­ta o jako­ści i sor­ty­men­cie sprze­da­wa­ne­go węgla, a do obro­tu nie będzie moż­na wpro­wa­dzać tzw. nie­sor­tu oraz węgla nie­speł­nia­ją­ce­go norm jako­ścio­wych – to cel nowe­go pra­wa, któ­ry ma m.in. przy­czy­nić się do lep­szej jako­ści powie­trza w Polsce.

Fot. Pixabay

Mariusz Kozłowski poin­for­mo­wał w śro­dę PAP, że w przy­szłym tygo­dniu pakiet roz­wią­zań doty­czą­cych jako­ści paliw sta­łych zosta­nie skie­ro­wa­ny do kon­sul­ta­cji spo­łecz­nych i uzgod­nień międzyresortowych.

Jak wyja­śnił, cho­dzi o pro­jekt nowe­li usta­wy o sys­te­mie moni­to­ro­wa­nia i kon­tro­lo­wa­nia jako­ści paliw oraz roz­po­rzą­dze­nia w spra­wie: wyma­gań jako­ścio­wych dla paliw sta­łych, spo­so­bu pobie­ra­nia pró­bek paliw sta­łych, metod bada­nia jako­ści paliw sta­łych. Kozłowski dodał, że nowe prze­pi­sy „zawie­ra­ją kry­te­ria kla­sy­fi­ku­ją­ce węgiel do poszcze­gól­nych grup sor­ty­men­to­wych, tak­że ze wzglę­du na wła­ści­wo­ści che­micz­ne tj. m.in. zawar­tość siar­ki, kalo­rycz­ność, zawar­tość czę­ści lot­nych”.

Przedstawiciel mini­ster­stwa pod­kre­ślił, że celem nowe­li nie jest wyeli­mi­no­wa­nie węgla z obro­tu, ale upo­rząd­ko­wa­nie tego rynku.

„Zgodnie z prze­pi­sa­mi sprze­daw­ca węgla będzie miał obo­wią­zek poin­for­mo­wa­nia kon­su­men­ta o jako­ści i sor­ty­men­cie sprze­da­wa­ne­go pro­duk­tu. Do obro­tu nie będzie moż­na wpro­wa­dzać tzw. nie­sor­tu oraz węgli nie­speł­nia­ją­cych wyma­gań jako­ścio­wych” – wyja­śnił Kozłowski.

O wpro­wa­dze­nie norm jako­ści paliw od daw­na ape­lu­ją orga­ni­za­cje spo­łecz­ne i eko­lo­gicz­ne, któ­re upa­tru­ją w złej jako­ści węglu – jakim Polacy palą w kotłach – jed­ną z przy­czyn powsta­wa­nia smo­gu. Nowe prze­pi­sy mają też wyrów­nać szan­se pol­skie­go gór­nic­twa wobec doto­wa­ne­go węgla impor­to­wa­ne­go spo­za Unii Europejskiej, ogra­ni­czyć napływ do Polski węgla nie­sor­to­wa­ne­go, czy­li zobli­go­wać rosyj­skich dostaw­ców to tego, by napły­wa­ją­cy do Polski węgiel był wcze­śniej pod­da­wa­ny sortowaniu.

Z Rosji napły­wa do Polski głów­nie węgiel nie­sor­to­wa­ny, zawie­ra­ją­cy zarów­no mia­ły, jak i węgiel lep­szych gatun­ków, tzw. gru­by i śred­ni, o wyż­szej war­to­ści ener­ge­tycz­nej. Jest on sor­to­wa­ny w Polsce. Po prze­sor­to­wa­niu, mia­ły, sta­no­wią­ce z regu­ły 30–40 proc. cało­ści, są sprze­da­wa­ne po niż­szych cenach, nato­miast tzw. węgiel gru­by i śred­ni o dobrych para­me­trach tra­fia do cie­płow­ni i na rynek komunalny.

Źródło: www.kurier.pap.pl

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.