Kierowcy z Warszawy płacą najwięcej za OC. Zobacz o ile więcej płacimy niż w pozostałych miastach!

Po obniżkach w czer­w­cu i lipcu, kole­jne miesiące przyniosły powrót pod­wyżek śred­nich cen ubez­pieczenia OC — wyni­ka z anal­izy porówny­war­ki ubez­pieczeniowej mfind.pl. Nie są one jed­nak już tak duże, jak to miało miejsce rok temu. Najwięcej za OC płacą obec­nie kierow­cy w Warsza­w­ie, śred­nio pon­ad 1500 zło­tych!

Fot. Mate­ri­ały pra­sowe

W czer­w­cu 2017 roku kierow­cy pła­cili za ubez­piecze­nie OC śred­nio o 37% więcej, niż rok wcześniej. Jed­nak dynami­ka wzros­tu cen znacznie spadła i od drugiego kwartału śred­nie ceny OC usta­bi­li­zowały się na poziomie między 1150, a 1200 zł. Co ciekawe, w kilku mias­tach wojew­ódz­kich eksper­ci porówny­war­ki OC/AC mfind.pl po raz pier­wszy w tym roku odno­towali spadek śred­nich cen tego ubez­pieczenia.

Po wakac­jach OC droższe o 22%

Pod wzglę­dem cen OC, wrze­sień 2017 był droższy śred­nio o 22% od tego samego miesią­ca roku 2016. Choć pod­wyż­ki wciąż są zauważalne, to zde­cy­dowanie spadła ich dynami­ka. W zeszłym roku, w okre­sie lip­iec-wrze­sień staw­ki za ubez­piecze­nie OC wzrosły o 13%. W III kwartale 2017 r. wzrost ten był już znacznie niższy i wyniósł ostate­cznie tylko 1%. Należy dodać, że śred­nie ceny OC w III kwartale tego roku były niesta­bilne. Po wzroś­cie w sierp­niu (1187 zł), we wrześniu ponown­ie nastąpił niewiel­ki spadek cen, do poziomu 1169 zł.

Fot. Mate­ri­ały pra­sowe

Warsza­wa z naj­droższym OC w Polsce

We wrześniu 2017 roku śred­nio najwięcej za obow­iązkowe polisy OC pła­cili właś­ci­ciele samo­chodów w Warsza­w­ie (1512 zł), Wrocław­iu (1428 zł) i Gdańsku (1372 zł). Z kolei na najm­niejsze staw­ki ubez­pieczeń w Polsce mogli liczyć mieszkań­cy Katow­ic, Rzes­zowa i Zielonej Góry. We wszys­t­kich tych mias­tach śred­nie ceny OC nie przekroczyły we wrześniu 1000 zł.

Fot. Mate­ri­ały pra­sowe

Najwięk­sze pod­wyż­ki dla kierow­ców w Olsz­tynie i Opolu

Jak wyni­ka z pon­ad 40 tys. kalku­lacji wyko­nanych w kalku­la­torze OC/AC mfind.pl, w III kwartale 2017 roku pod­wyż­ki cen OC dotknęły najwięk­sze mias­ta wojew­ódzkie w różnym stop­niu. Najwięcej powodów do narzeka­nia mają kierow­cy z Olsz­ty­na, Opo­la, Gor­zowa Wielkopol­skiego i Lubli­na. Śred­nie ceny ubez­pieczeń wzrosły tam aż o pon­ad 30%. Co ciekawe, w takich mias­tach, jak Katow­ice, Kielce i Zielona Góra ceny spadły i były niższe, niż w ana­log­icznym okre­sie ubiegłego roku.

Fot. Mate­ri­ały pra­sowe

Co czeka kierow­ców w kole­jnych miesią­cach?

Powody, dla których ceny OC ros­ną, to m.in. woj­na cenowa pomiędzy towarzyst­wa­mi ubez­pieczeniowy­mi, ros­ną­ca licz­ba wypad­ków dro­gowych, a także coraz wyższe kwoty odszkodowań — nie tylko za straty mate­ri­alne, lecz także zdrowotne. Jak poin­for­mowała Pol­s­ka Izba Ubez­pieczy­cieli, w pier­wszych 6 miesią­cach tego roku odszkodowa­nia i świad­czenia z tytułu OC wzrosły o pon­ad 9% w sto­sunku do ana­log­icznego okre­su w roku ubiegłym.

Jed­nak czy obniż­ka cen w trzech mias­tach, jak również waha­nia śred­nich cen OC w skali całego kra­ju zwias­tu­ją koniec dal­szych pod­wyżek? — Nieste­ty ale jest to mało praw­dopodob­ne — wyjaś­nia Bar­tosz Sal­wińs­ki, współza­łoży­ciel porówny­war­ki OC/AC mfind.pl. - Jak jed­nak widz­imy, tem­po wzros­tu cen obow­iązkowego ubez­pieczenia OC znacznie spadło. Na koniec pier­wszego kwartału kierow­cy pła­cili za tę polisę o 45% więcej niż rok wcześniej, w połowie roku było to już 37%, a ter­az wynik ten wyniósł już tylko 22%. Pamię­ta­jmy jed­nak, że ubez­pieczy­ciele w Polsce będą zwięk­szać udzi­ał odszkodowań osobowych w wypłat­ach ogółem, co pociąg­nie za sobą dal­sze pod­wyż­ki. Nie będą one jed­nak aż tak odczuwalne jak choć­by rok temu — doda­je.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.