Kierowcy z Warszawy płacą najwięcej za OC. Zobacz o ile więcej płacimy niż w pozostałych miastach!

Po obniż­kach w czerw­cu i lip­cu, kolej­ne mie­sią­ce przy­nio­sły powrót pod­wy­żek śred­nich cen ubez­pie­cze­nia OC – wyni­ka z ana­li­zy porów­ny­war­ki ubez­pie­cze­nio­wej mfind.pl. Nie są one jed­nak już tak duże, jak to mia­ło miej­sce rok temu. Najwięcej za OC pła­cą obec­nie kie­row­cy w Warszawie, śred­nio ponad 1500 złotych!

Fot. Materiały prasowe

W czerw­cu 2017 roku kie­row­cy pła­ci­li za ubez­pie­cze­nie OC śred­nio o 37% wię­cej, niż rok wcze­śniej. Jednak dyna­mi­ka wzro­stu cen znacz­nie spa­dła i od dru­gie­go kwar­ta­łu śred­nie ceny OC usta­bi­li­zo­wa­ły się na pozio­mie mię­dzy 1150, a 1200 zł. Co cie­ka­we, w kil­ku mia­stach woje­wódz­kich eks­per­ci porów­ny­war­ki OC/AC mfind.pl po raz pierw­szy w tym roku odno­to­wa­li spa­dek śred­nich cen tego ubezpieczenia.

Po waka­cjach OC droż­sze o 22%

Pod wzglę­dem cen OC, wrze­sień 2017 był droż­szy śred­nio o 22% od tego same­go mie­sią­ca roku 2016. Choć pod­wyż­ki wciąż są zauwa­żal­ne, to zde­cy­do­wa­nie spa­dła ich dyna­mi­ka. W zeszłym roku, w okre­sie lipiec-wrze­sień staw­ki za ubez­pie­cze­nie OC wzro­sły o 13%. W III kwar­ta­le 2017 r. wzrost ten był już znacz­nie niż­szy i wyniósł osta­tecz­nie tyl­ko 1%. Należy dodać, że śred­nie ceny OC w III kwar­ta­le tego roku były nie­sta­bil­ne. Po wzro­ście w sierp­niu (1187 zł), we wrze­śniu ponow­nie nastą­pił nie­wiel­ki spa­dek cen, do pozio­mu 1169 zł.

Fot. Materiały prasowe

Warszawa z naj­droż­szym OC w Polsce

We wrze­śniu 2017 roku śred­nio naj­wię­cej za obo­wiąz­ko­we poli­sy OC pła­ci­li wła­ści­cie­le samo­cho­dów w Warszawie (1512 zł), Wrocławiu (1428 zł) i Gdańsku (1372 zł). Z kolei na naj­mniej­sze staw­ki ubez­pie­czeń w Polsce mogli liczyć miesz­kań­cy Katowic, Rzeszowa i Zielonej Góry. We wszyst­kich tych mia­stach śred­nie ceny OC nie prze­kro­czy­ły we wrze­śniu 1000 zł.

Fot. Materiały prasowe

Największe pod­wyż­ki dla kie­row­ców w Olsztynie i Opolu

Jak wyni­ka z ponad 40 tys. kal­ku­la­cji wyko­na­nych w kal­ku­la­to­rze OC/AC mfind.pl, w III kwar­ta­le 2017 roku pod­wyż­ki cen OC dotknę­ły naj­więk­sze mia­sta woje­wódz­kie w róż­nym stop­niu. Najwięcej powo­dów do narze­ka­nia mają kie­row­cy z Olsztyna, Opola, Gorzowa Wielkopolskiego i Lublina. Średnie ceny ubez­pie­czeń wzro­sły tam aż o ponad 30%. Co cie­ka­we, w takich mia­stach, jak Katowice, Kielce i Zielona Góra ceny spa­dły i były niż­sze, niż w ana­lo­gicz­nym okre­sie ubie­głe­go roku.

Fot. Materiały prasowe

Co cze­ka kie­row­ców w kolej­nych miesiącach?

Powody, dla któ­rych ceny OC rosną, to m.in. woj­na ceno­wa pomię­dzy towa­rzy­stwa­mi ubez­pie­cze­nio­wy­mi, rosną­ca licz­ba wypad­ków dro­go­wych, a tak­że coraz wyż­sze kwo­ty odszko­do­wań – nie tyl­ko za stra­ty mate­rial­ne, lecz tak­że zdro­wot­ne. Jak poin­for­mo­wa­ła Polska Izba Ubezpieczycieli, w pierw­szych 6 mie­sią­cach tego roku odszko­do­wa­nia i świad­cze­nia z tytu­łu OC wzro­sły o ponad 9% w sto­sun­ku do ana­lo­gicz­ne­go okre­su w roku ubiegłym.

Jednak czy obniż­ka cen w trzech mia­stach, jak rów­nież waha­nia śred­nich cen OC w ska­li całe­go kra­ju zwia­stu­ją koniec dal­szych pod­wy­żek? – Niestety ale jest to mało praw­do­po­dob­ne – wyja­śnia Bartosz Salwiński, współ­za­ło­ży­ciel porów­ny­war­ki OC/AC mfind.pl. - Jak jed­nak widzi­my, tem­po wzro­stu cen obo­wiąz­ko­we­go ubez­pie­cze­nia OC znacz­nie spa­dło. Na koniec pierw­sze­go kwar­ta­łu kie­row­cy pła­ci­li za tę poli­sę o 45% wię­cej niż rok wcze­śniej, w poło­wie roku było to już 37%, a teraz wynik ten wyniósł już tyl­ko 22%. Pamiętajmy jed­nak, że ubez­pie­czy­cie­le w Polsce będą zwięk­szać udział odszko­do­wań oso­bo­wych w wypła­tach ogó­łem, co pocią­gnie za sobą dal­sze pod­wyż­ki. Nie będą one jed­nak aż tak odczu­wal­ne jak choć­by rok temu – dodaje.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.