Kładka pod Łazienkowskim coraz bliżej. Zobaczcie nagranie z postępu prac [WIDEO]

24 mar­ca ZDM ogło­sił, że pra­ce nad kład­ką pod Mostem Łazienkowskim są już na pół­met­ku, a budo­wa zakoń­czy się w lip­cu tego roku. Teraz, Łukasz Puchalski, Dyrektor ZDM opu­bli­ko­wał film z postę­pu prac.


Coraz bli­żej do zakoń­cze­nia mon­ta­żu kład­ki pie­szo-rowe­ro­wej na moście Łazienkowskim. To inwe­sty­cja, któ­rą cięż­ko jest obser­wo­wać na co dzień – dla­te­go mamy dla Was fil­mo­wą rela­cję spod mostu. Konstrukcja nabie­ra kształ­tu. Po stro­nie pół­noc­nej zamon­to­wa­ne zosta­ły wszyst­kie przę­sła kład­ki. Po stro­nie połu­dnio­wej pra­ce są już na pół­met­ku. W naj­bliż­szym cza­sie pla­nu­je­my roz­po­cząć beto­no­wa­nie ramp wjazdowych.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.