Kolejny pożar altany na terenie ogródków działkowych przy ul. Kinowej

Po raz kolej­ny spa­li­ła się dział­ka na Kinowej. Tym razem nale­ży do nasze­go przy­ja­cie­la. Chodziliśmy tam od dziec­ka. To już siód­my pożar na dział­kach w tym roku. Powoli tra­ci­my rachubę 🙁

O godzi­nie 18:18 do Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 8 wpły­nę­ło zgło­sze­nie o poża­rze na tere­nie Pracowniczych Ogródków Działkowych przy ul. Kinowej. Do akcji zadys­po­no­wa­no zastę­py: GBA 216 Pr-750 i GCBA 5/32/2,5.

Po przy­by­ciu zastę­pów na miej­scu zda­rze­nia zasta­no drew­nia­ną alta­nę spod któ­rej zada­sze­nia inten­syw­nie wydo­by­wał się dym.
Działania PSP pole­ga­ły na zabez­pie­cze­niu miej­sca zda­rze­nia i poda­niu dwóch prą­dów wody na źró­dło poża­ru. W toku dzia­łań odłą­czo­no prąd do budyn­ku. Po uga­sze­niu poża­ru prze­pro­wa­dzo­no pra­ce roz­biór­ko­we oraz prze­szu­ka­no pogo­rze­li­sko pod kątem obec­no­ści osób poszko­do­wa­nych. Obiekt spraw­dzo­no przy uży­ciu kame­ry ter­mo­wi­zyj­nej. Na miej­scu zda­rze­nia obec­ny był patrol Policji.

W dzia­ła­niach trwa­ją­cych oko­ło dwóch godzin bra­ło udział 10 strażaków.

Źródło: KM PSP Warszawa

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.