Kompletnie pijana 16-latka prowadziła BMW

16-lat­ka, któ­ra mając nie­mal 1,5 pro­mi­la alko­ho­lu we krwi zabra­ła w nocy rodzi­com samo­chód, by jak okre­śli­ła poli­cjan­tom „pokrę­cić się” tro­chę po mieście.

Fot. Pixabay

Policjanci nie­ustan­nie ape­lu­ją do wszyst­kich kie­row­ców, by nigdy nie decy­do­wa­li się na kie­ro­wa­nie pojaz­da­mi będąc pod wpły­wem alko­ho­lu. Niestety nadal ten apel oraz czę­sto tra­gicz­ne skut­ki takich decy­zji nie docie­ra­ją do czę­ści osób!

Tylko 23 lip­ca poli­cjan­ci z wydzia­łu ruchu dro­go­we­go na tere­nie powia­tu pia­se­czyń­skie­go zatrzy­ma­li trzech takich kie­row­ców. Po godzi­nie 1.30 w Bielawie, oko­ło 5.00 w Górze Kalwarii oraz oko­ło godzi­ny 3.00 w Konstancinie-Jeziornej. Zatrzymani w Bielawie i Górze Kalwarii męz­czyź­ni, 27- let­ni kie­row­ca hun­daya oraz 39-let­ni kie­row­ca suzu­ki mie­li nie­mal pro­mil alko­ho­lu we krwi. Obaj już stra­ci­li pra­wa jaz­dy. Gdy wytrzeź­wie­ją usły­szą zarzu­ty karne.

Trochę ina­czej prze­bie­gła inter­wen­cja w Konstancinie-Jeziornej. Tam poli­cjan­ci zatrzy­ma­li do kon­tro­li dro­go­wej BMW. Ku ich zdu­mie­niu oka­za­ło się, że za kie­row­ni­cą sie­dzi kom­plet­nie pija­na 16-let­nia dziew­czy­na. Jak oświad­czy­ła po powro­cie z impre­zy posta­no­wi­ła zabrać klu­czy­ki i samo­cho­dem rodzi­ców „pokrę­cić się” po mie­ście. Badanie wyka­za­ło, że mia­ła nie­mal 1,5 pro­mi­la alko­ho­lu we krwi. W tym przy­pad­ku spra­wa tra­fi do sądu rodzinnego.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.