Latem przejedziemy rowerem pod Łazienkowskim! Rozpoczął się montaż kładki pieszo-rowerowej

Budowa kład­ki pie­szo-rowe­ro­wej na moście Łazienkowskim coraz bar­dziej zaawan­so­wa­na. Rozpoczął się już mon­taż sta­lo­wych ele­men­tów kład­ki. Jednocześnie trwa­ją pra­ce zwią­za­ne z wyko­na­niem ramp zjazdowych.

Most Łazienkowski został otwar­ty odbu­do­wie po poża­rze pod koniec paź­dzier­ni­ka ubie­głe­go roku. Jeszcze w trak­cie prac zapa­dła decy­zja, że wzdłuż mostu poja­wi się też kład­ka pie­szo-rowe­ro­wa i nowy most został przy­sto­so­wa­ny do mon­ta­żu kła­dek pod­wie­szo­nych pod głów­ną pły­tą mostu, poni­żej chod­ni­ków. Na począt­ku grud­nia 2016 r. wyda­ne zosta­ło pozwo­le­nie na budo­wę kład­ki, dziś po obu stro­nach Wisły trwa­ją prace.

Aby moż­li­wy był mon­taż poszcze­gól­nych ele­men­tów sta­lo­wej kon­struk­cji, na pra­skim brze­gu Wisły wyko­na­ne zosta­ły spe­cjal­ne wie­że robo­cze ze sta­lo­wy­mi klat­ka­mi. Cała kon­struk­cja prze­su­wa­na jest po spe­cjal­nym torze jezd­nym, zamon­to­wa­nym do belek wspor­ni­ko­wych mostu.

Montaż kolej­nych seg­men­tów kład­ki odby­wa się według ści­śle okre­ślo­nej kolej­no­ści. Na począt­ku każ­dy kolej­ny ele­ment kon­struk­cji usta­wia­ny jest na plat­for­mie robo­czej, w okre­ślo­nej pozy­cji. Kolejny krok to prze­miesz­cze­nie ele­men­tu w miej­sce, gdzie zosta­nie wbu­do­wa­ny, jego opusz­cze­nie oraz przy­krę­ce­nie do wcze­śniej wyko­na­nych wspor­ni­ków. Potem nastę­pu­je usta­wie­nie seg­men­tu w odpo­wied­niej pozy­cji i wyko­na­nie spo­iny mon­ta­żo­wej, łączą­cej nowy ele­ment z tymi już wcze­śniej zmon­to­wa­ny­mi. Czynności te są powta­rza­ne przy kolej­nych segmentach.

Równolegle z mon­ta­żem kon­struk­cji sta­lo­wej kład­ki, trwa­ją pra­ce zwią­za­ne z wyko­na­niem ramp zjaz­do­wych. Wykonawca prac zakoń­czył robo­ty zwią­za­ne z fun­da­men­ta­mi ramp w rejo­nie mię­dzy­wa­la. Trwa budo­wa pod­pór ramp łączą­cych sta­lo­wą kon­struk­cję kład­ki z pozio­mem ul. Wał Miedzeszyński. Budowa pod­pór pod ram­py po stro­nie Śródmieścia już się zakończyła.

Efekt koń­co­wy

Pod prze­pra­wą będą dwie kład­ki – po pół­noc­nej i połu­dnio­wej stro­nie. Po stro­nie śród­miej­skiej połą­czą się one ze ścież­ka­mi na Cyplu Czerniakowskim, po pra­skiej – z dro­gą rowe­ro­wą wzdłuż Wału Miedzeszyńskiego. Powstanie tak­że dodat­ko­wa kład­ka pozwa­la­ją­ca prze­je­chać nad Wałem Miedzeszyńskim (po pół­noc­nej stro­nie węzła) któ­ra połą­czy się z nową dro­gą dla rowe­rów wzdłuż al. Stanów Zjednoczonych. Zachowana zosta­nie rów­nież rezer­wa pod ram­pę pozwa­la­ją­cą dostać się na pla­żę i ścież­kę rekre­acyj­ną na pra­skim brze­gu Wisły. Kładki pod mostem będą mia­ły sze­ro­kość 3,4 m. Dzięki temu, że będą one pod­wie­szo­ne poni­żej pomo­stu prze­pra­wy, nachy­le­nia wjaz­dów nie prze­kro­czą 6–7 proc. Cała tra­sa będzie mia­ła wła­sne oświe­tle­nie. Inwestycja jest reali­zo­wa­na w try­bie „pro­jek­tuj i buduj” przez fir­mę WPM „Mosty”. Budowa ma się skoń­czyć w lip­cu 2017 r.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.