Lotnisko Chopina: Problemy z podwoziem w samolocie. Lądowanie z wykorzystaniem asysty awaryjnej

Samolot Bombardier Dash 8 Q400 krót­ko po star­cie w kie­run­ku Krakowa zawró­cił na Lotnisko Chopina. Powodem były pro­ble­my z podwoziem.

Fot. Pixabay

Samolot wylą­do­wał bez­piecz­nie z wyko­rzy­sta­niem asy­sty awa­ryj­nej, a więc jed­no­stek zarów­no stra­ży lot­ni­sko­wej, jak i pań­stwo­wej stra­ży pożar­nej w Warszawie.

Jak powie­dział nam Adrian Kubicki, Rzecznik Prasowy PLL LOT, przy­rzą­dy wska­zy­wa­ły na pro­ble­my z pod­wo­ziem i pilot pod­jął decy­zję, aby zawró­cić. „W samo­lo­cie moż­na zoba­czyć czy pod­wo­zie jest wysu­nię­te czy też nie. Przyrządy wska­zy­wa­ły jed­nak na pew­ne pro­ble­my, któ­re trze­ba spraw­dzić przed kon­ty­nu­owa­niem lotu” – doda­je rzecznik.

Teraz samo­lot będzie spraw­dza­ny pod kątem tech­nicz­nym. Jeżeli nic nie będzie sta­ło na prze­szko­dzie, lot będzie kontynuowany.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.