Lotnisko Chopina: Uzbek z podrobioną wizą i Turek z kradzionym paszportem

Podróżnym, u któ­rych funk­cjo­na­riu­sze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie ujaw­ni­li sfał­szo­wa­ne doku­men­ty poby­to­we nie zezwo­lo­no na kon­ty­nu­owa­nie dal­szej podró­ży. Zostali zawró­ce­ni tam skąd przylecieli.

Fot. Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

Pierwszy z zawró­co­nych podróż­nych to 46-let­ni oby­wa­tel Uzbekistanu. Mężczyzna do kon­tro­li oka­zał funk­cjo­na­riu­szom swój ory­gi­nal­ny pasz­port wyda­ny przez wła­dze Uzbekistanu, wraz z zamiesz­czo­ną w nim kana­dyj­ską wizą. Jak się oka­za­ło wiza ta zosta­ła pod­ro­bio­na na wzór oryginalnej.

Uzbekowi przed­sta­wio­no zarzut z art. 270 § 1kk w spra­wie posłu­że­nia się na Lotnisku Chopina w Warszawie uzbec­kim pasz­por­tem wraz z zamiesz­czo­ną w nim pod­ro­bio­ną na wzór ory­gi­nal­nej kana­dyj­ską wizą. Mężczyzna przy­znał się do zarzu­ca­ne­go czy­nu. Cudzoziemiec jesz­cze tego same­go dnia odle­ciał do Moskwy.

Kolejny podróż­ny, któ­ry musiał wró­cić do kra­ju to 31-let­ni Turek. W jego turec­kim pasz­por­cie zamiesz­czo­na była wklej­ka z nie­miec­kim tytu­łem poby­to­wym, któ­ry figu­ro­wał w bazie SIS II jako utra­co­ny. Co istot­ne, wcze­śniej nie był wca­le wypeł­nio­ny. Mężczyzna został zatrzy­ma­ny w celu prze­pro­wa­dze­nia z nim sto­sow­nych czyn­no­ści administracyjnych.

Podobnie jak w pierw­szym przy­pad­ku zosta­nie mu przed­sta­wio­ny zarzut z art. 270 § 1 kk. Turek nie będzie mógł kon­ty­nu­ować podró­ży do Niemiec i wró­ci do Lwowa skąd przyleciał.

Za popeł­nio­ne prze­stęp­stwo cudzo­ziem­com gro­zi kara grzyw­ny, kara ogra­ni­cze­nia lub pozba­wie­nia wol­no­ści do lat 5.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.