„Łowcy Cieni” włączają się w poszukiwania zbiegłego 42-latka

„Łowcy Cieni”, czy­li spe­cja­li­stycz­na komór­ka z Centralnego Biura Śledczego Policji, włą­czy­li się w poszu­ki­wa­nia zbie­głe­go 42-lat­ka – dowie­dział się RMF FM.

Fot. KSP

Piotr Ruzicki, któ­ry uciekł poli­cji został począt­ko­wo prze­wie­zio­ny z aresz­tu śled­cze­go do pro­ku­ra­tu­ry, gdzie miał być prze­słu­cha­ny w cha­rak­te­rze świad­ka. Po dotar­ciu na miej­sce źle się poczuł. Zapadła więc decy­zja, że musi on jechać do szpi­ta­la. Wspólnik 42-lat­ka ster­ro­ry­zo­wał kon­wo­jen­tów bro­nią i odbił prze­wo­żo­ne­go mężczyznę.

Teraz w jego poszu­ki­wa­nia włą­czy­li się tak­że „Łowcy Cieni”. Funkcjonariusze z tego wydzia­łu odnaj­dy­wa­li już wie­lu groź­nych prze­stęp­ców m.in. Kajetana P., któ­re­go wyśle­dzi­li aż na Malcie.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.