„Łowcy cieni” wytropili go w Belgii. Ukrywał się dwa lata

Poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania Dawida S. ps. „Kopernik” zatrzy­ma­li funk­cjo­na­riu­sze z Belgii, dzię­ki szcze­gó­ło­wym infor­ma­cjom prze­ka­za­nym przez „łow­ców cie­ni” z CBŚP. 36-let­ni męż­czy­zna był poszu­ki­wa­ny przez bia­ło­stoc­ką pro­ku­ra­tu­rę od oko­ło dwóch lat, ponie­waż jest podej­rze­wa­ny o kie­ro­wa­nie zor­ga­ni­zo­wa­ną gru­pą prze­stęp­czą. Aby unik­nąć zatrzy­ma­nia zerwał kon­takt z rodzi­ną, zmie­niał miej­sce zamiesz­ka­nia i uży­wał fał­szy­we­go doku­men­tu tożsamości.

Fot. CBŚP

Policjanci szu­ka­li Dawida S. od oko­ło dwóch lat. Najpierw na pod­sta­wie Listu Gończego wysta­wio­ne­go przez Prokuraturę Rejonową w Białymstoku, a następ­nie na pod­sta­wie Europejskiego Nakazu Aresztowania, wysta­wio­ne­go przez Sąd Okręgowy w Białymstoku na wnio­sek Prokuratury Okręgowej w Białymstoku.

Mężczyzna był ści­ga­ny za kie­ro­wa­nie zor­ga­ni­zo­wa­ną gru­pą prze­stęp­czą, a tak­że za paser­stwa. Na tym jego prze­stęp­cza dzia­łal­ność praw­do­po­dob­nie nie koń­czy­ła się, ponie­waż jest tak­że podej­rze­wa­ny o wyłu­dze­nia odszko­do­wań poprzez aran­żo­wa­nie stłu­czek i koli­zji komunikacyjnych.

Z usta­leń śled­czych wyni­ka, że męż­czy­zna może być zamie­sza­ny w zeszło­rocz­ną spra­wę, do któ­rej bia­ło­stoc­cy poli­cjan­ci CBŚP zatrzy­ma­li dwie oso­by, jed­ną za han­del kra­dzio­ny­mi czę­ścia­mi pojaz­dów, a dru­gą za demon­to­wa­nie skra­dzio­nych samo­cho­dów. Obaj zatrzy­ma­ni usły­sze­li rów­nież zarzu­ty udzia­łu w zor­ga­ni­zo­wa­nej gru­pie prze­stęp­czej. Dawid S. ps. „Kopernik” już wte­dy praw­do­po­dob­nie wyje­chał z Polski i ukry­wał się przed orga­na­mi ści­ga­nia. Niezwykle trud­no było go namie­rzyć, ponie­waż jak się póź­niej oka­za­ło zmie­niał miej­sca zamiesz­ka­nia, nume­ry tele­fo­nów, nie kon­tak­to­wał się z bli­ski­mi, a nawet uży­wał fał­szy­wych doku­men­tów na nie swo­je nazwisko.

Do poszu­ki­wań włą­czy­li się tak­że funk­cjo­na­riu­sze z Zarządu III Centralnego Biura Śledczego Policji, tzw. „łow­cy cie­ni”. Ci poli­cjan­ci usta­li­li, że poszu­ki­wa­ny prze­by­wa w Belgii, dla­te­go też nawią­za­li współ­pra­cę z tam­tej­szy­mi orga­na­mi ści­ga­nia za pośred­nic­twem sie­ci ENFAST. „Łowcy cie­ni” prze­ka­za­li pre­cy­zyj­ne infor­ma­cje na temat miej­sca prze­by­wa­nia ści­ga­ne­go, w efek­cie cze­go bel­gij­scy poli­cjan­ci zatrzy­ma­li Dawida S. ps. „Kopernik”. Mężczyzna chcąc unik­nąć zatrzy­ma­nia, oka­zał fał­szy­we doku­men­ty toż­sa­mo­ści na nie swo­je dane osobowe.

36-latek w naj­bliż­szym cza­sie zosta­nie prze­trans­por­to­wa­ny do Polski, a następ­nie dopro­wa­dzo­ny do Prokuratury Okręgowej w Białymstoku, gdzie usły­szy kolej­ne zarzuty.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.