Maciej Stuhr wyklaskany przez publiczność? Krystyna Janda zaprzecza

Według infor­ma­cji niezalezna.pl pod­czas spek­ta­klu w teatrze Polonia Maciej Stuhr został wykla­ska­ny przez publicz­ność. Zdaniem por­ta­lu miał być to pro­test widzów prze­ciw­ko wystą­pie­niu akto­ra na Gali Orłów, gdzie żar­to­wał on m.in. z wypad­ku pre­zy­denc­kie­go samo­cho­du i kata­stro­fy smoleńskiej.

Premiera spektaklu "Kto się boi Virginii Woolf" w Teatrze Polonia. Fot. Teatr Polonia / Facebook

Premiera spek­ta­klu „Kto się boi Virginii Woolf” w Teatrze Polonia. Fot. Teatr Polonia / Facebook

Wyklaskiwanie akto­ra, któ­ry poja­wia się na sce­nie to przed­wo­jen­na tra­dy­cja według któ­rej okla­ska­mi wita­no akto­ra kola­bo­ru­ją­ce­go z oku­pan­ta­mi. Według dal­szych infor­ma­cji spek­takl został prze­rwa­ny i wzno­wio­ny dopie­ro w momen­cie, gdy wykla­sku­ją­ca publicz­ność zosta­ła wyprowadzona.

Informacji tych nie potwier­dza Krystyna Janda, w imie­niu Fundacji KJ Na Rzecz Kultury, któ­ra pro­wa­dzi Och-teatr i teatr Polonia:
„Szanowni Państwo chcie­li­śmy spro­sto­wać ten­den­cyj­ne donie­sie­nia w spra­wie rze­ko­me­go wykla­ska­nia, pana Macieja Stuhra w Teatrze Polonia, pod­czas spek­ta­klu „Boska”.
Zaczął kla­skać jeden, bar­dzo star­szy pan, pani Janda, któ­ra była tak­że na sce­nie, zapy­ta­ła tego pana czy zamie­rza dalej prze­szka­dzać, po czym publicz­ność wykla­ska­ła tego pana i wygo­ni­ła go z sali. Do pana pode­szli bile­te­rzy z proś­bą o opusz­cze­nie sali, a nie ochro­na, potem spek­takl kon­ty­nu­owa­no bez prze­szkód. Pozdrawiamy. Fundacja KJ Na Rzecz Kultury”

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.