Za miesiąc wielka manifestacja nauczycieli. Żądają podwyżek i wycofania reformy

Związek Nauczycielstwa Polskiego roz­po­czy­na akcję pro­te­sta­cyj­ną ws. zapo­wia­da­nej refor­my edu­ka­cji – poin­for­mo­wał pre­zes ZNP Sławomir Broniarz. Akcja odbę­dzie się pod hasłem „Nie dla cha­osu w szko­le”. Na 19 listo­pa­da zapo­wia­da­na jest manifestacja.

Fot. Wikipedia

Fot. Wikipedia

We wto­rek obra­do­wał zarząd głów­ny związ­ku, któ­ry miał pod­jąć decy­zję ws. ewen­tu­al­nych dal­szych pro­te­stów. ZNP chce wyco­fa­nia pro­jek­tów dwóch ustaw ws. refor­my edu­ka­cji, zakła­da­ją­cych m.in. zmia­nę struk­tu­ry szkol­nic­twa w Polsce. Chodzi o przy­go­to­wa­ne przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pro­jek­ty ustaw: Prawo oświa­to­we i Przepisy wpro­wa­dza­ją­ce Prawo oświatowe.

Prezes ZNP po posie­dze­niu zarzą­du przed­sta­wił jego sta­no­wi­sko. Jak mówił Broniarz, zwią­zek doma­ga się „zaprze­sta­nia dzia­łań mają­cych na celu desta­bi­li­zo­wa­nie pol­skie­go sys­te­mu oświa­ty, a jed­no­cze­śnie demon­ta­żu tego sys­te­mu”. Zdaniem związ­ku pla­no­wa­ne zmia­ny gro­żą pogor­sze­niem jako­ści edu­ka­cji i są wymie­rzo­ne prze­ciw­ko uczniom i nauczycielom.

Zarząd głów­ny ZNP posta­no­wił roz­po­cząć od wtor­ku ogól­no­pol­ską akcję pro­te­sta­cyj­ną pod hasłem „Nie dla cha­osu w szko­le”. W ramach tej akcji zwią­zek pla­nu­je zor­ga­ni­zo­wa­nie pikie­ty przed Sejmem w dniu pierw­sze­go czy­ta­nia pro­jek­tu usta­wy Prawo oświa­to­we. Nie wia­do­mo jesz­cze, kie­dy ma się odbyć pierw­sze czy­ta­nie, bo pro­jekt nie tra­fił dotąd pod obra­dy rzą­du, zakoń­czy­ły się dopie­ro uzgod­nie­nia mię­dzy­re­sor­to­we i kon­sul­ta­cje publiczne.

Jeśli pikie­ta nie spo­wo­du­je ocze­ki­wa­nych przez ZNP rezul­ta­tów, wów­czas w Warszawie odbę­dzie się spo­tka­nie przed­sta­wi­cie­li 400 naj­więk­szych oddzia­łów związku.

Planowane jest tak­że zor­ga­ni­zo­wa­nie 19 listo­pa­da ogól­no­pol­skiej mani­fe­sta­cji pra­cow­ni­ków oświa­ty w Warszawie. Do udzia­łu w niej ZNP zapra­sza tak­że rodzi­ców, samo­rzą­dy, orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we i sto­wa­rzy­sze­nia, któ­rych obsza­rem dzia­ła­nia jest edukacja.

Obok wyco­fa­nia pro­jek­tów zmian sys­te­mo­wych doty­czą­cych nowe­go ustro­ju szkol­ne­go ZNP doma­ga się tak­że zwięk­sze­nia nakła­dów na oświa­tę, w tym pod­wyż­ki wyna­gro­dzeń pra­cow­ni­ków oświaty.

Źródło: www.kurier.pap.pl

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.