Mężczyzna przygnieciony śmieciarką. Policja bada przyczyny wypadku

Wczo­raj o godzinie 9.00 do Punk­tu Alar­mowego JRG 9 wpłynęło zgłosze­nie o oso­bie zna­j­du­jącej się pod ciężarówką na uli­cy Noskowskiego. 

 

Po przy­by­ciu na miejsce zdarzenia zas­tano mężczyznę leżącego pod śmiecia­rką, z przy­ciśniętą prawą nogą przez amortyza­tor teleskopowy.

Mężczyz­na był przy­tom­ny z ogól­ny­mi obraże­ni­a­mi ciała, pod opieką Zespołu Ratown­ict­wa Medy­cznego.

Ratown­i­cy po zabez­piecze­niu miejs­ca zdarzenia, sta­bi­liza­cji pojaz­du przy pomo­cy klinów oraz pod­niesie­niu pojaz­du poduszka­mi wysok­iego ciśnienia, przys­tąpili do uwol­nienia poszkodowanego spod pojaz­du. Na miejs­cu pozostała Polic­ja w celu wyjaśnienia przy­czyn wypad­ku.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.