Miasto będzie musiało zlikwidować dużą część parkomatów? Sąd przyznał rację kierowcy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zajął się skar­gą jed­ne­go z kie­row­ców. Warszawiak twier­dził, że wpi­sy­wa­nie nr reje­stra­cyj­ne­go pod­czas pła­ce­nia w par­ko­me­trze, naru­sza usta­wę o ochro­nie danych osobowych.

Fot. Pixabay

Sąd przy­znał mu rację. Oznacza to, że jeże­li wyrok się upra­wo­moc­ni ratusz będzie musiał wymie­nić lub usu­nąć urzą­dze­nia z uli­cy. Co wię­cej, może to spo­wo­do­wać utrud­nie­nia dla samych kierowców.

Ratusz już zapo­wie­dział ape­la­cje. Jak mówi rzecz­nik pra­so­wy sto­łecz­ne­go ratu­sza Bartosz Milczarczyk w wypo­wie­dzi dla „Faktu”, baza zosta­ła zgło­szo­na zgod­nie z prze­pi­sa­mi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Co wię­cej – odby­ła się rów­nież kon­tro­la, któ­ra nie wyka­za­ła nieprawidłowości.

Rzecznik doda­je rów­nież, że jeże­li usta­wa wej­dzie w życie, będzie ona ozna­cza­ła utrud­nie­nia dla samych kie­row­ców. Wielu z nich pła­ci bowiem za postój mobil­nie. Po wpro­wa­dze­niu zmian nie będzie takiej możliwości.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.