Międzynarodowa Stacja Kosmiczna fotografuje Warszawę nocą. Piękne! [DUŻA ROZDZIELCZOŚĆ]

W nocy z 8 na 9 paź­dzier­ni­ka 2015 roku astro­nau­ci Międzynarodowej Stacji Kosmicznej sfo­to­gra­fo­wa­li Warszawę, dostar­cza­jąc naj­ak­tu­al­niej­szej i jak dotąd naj­bar­dziej szcze­gó­ło­wej sate­li­tar­nej foto­gra­fii noc­nych świa­teł sto­li­cy Polski. Dane – zebra­ne na proś­bę naukow­ców Centrum Badań Kosmicznych PAN – pomo­gą w bada­niu zanie­czysz­cze­nia świetl­ne­go w Polskich miastach.

Fot. CBK PAN

Fot. CBK PAN

Serię ponad 30 zdjęć astro­nau­ci Międzynarodowej Stacji Kosmicznej wyko­na­li póź­nym wie­czo­rem 8 paź­dzier­ni­ka 2015, gdy Stacja prze­la­ty­wa­ła nad tery­to­rium Polski w kie­run­ku Białorusi i Ukrainy. Stacja znaj­do­wa­ła się wte­dy na wyso­ko­ści oko­ło 400 km nad powierzch­nią pla­ne­ty. Do uzy­ska­nia kosmicz­nych zdjęć astro­nau­ci wyko­rzy­sta­li sprzęt, jakie­go na Ziemi uży­wa­ją set­ki zawo­do­wych foto­re­por­te­rów: cyfro­wej lustrzan­ki z 400-mili­me­tro­wym tele­obiek­ty­wem. Pozwoliło to uzy­skać obra­zy na tyle szcze­gó­ło­we, że moż­na na nich dostrzec nawet wie­le ulic osie­dlo­wych. Najlepsze ze zdjęć moż­na obej­rzeć poni­żej i na inte­rak­tyw­nej mapie dostęp­nej pod adre­sem: http://zoz.cbk.waw.pl/nocne/

Źródło: CBK PAN

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.