Mieszkasz w Śródmieściu? Spodziewaj się wizyty policji

RDC dowie­dzia­ło się, że miesz­kań­ców Śródmieścia już nie­dłu­go może odwie­dzać poli­cja. Ma to zwią­zek z lip­co­wym szczy­tem NATO.

Fot. policja

Fot. poli­cja

To jed­nak nie jedy­na nie­spo­dzian­ka. Jeżeli będzie­cie chcie­li w upal­ne lip­co­we dni otwo­rzyć okno, może­cie o tym zapo­mnieć, przy­naj­mniej do cza­su prze­jaz­du kolum­ny samo­cho­dów, po któ­rym będzie to możliwe.

Oczywiście szczyt NATO to tak­że wiel­kie utrud­nie­nia w komu­ni­ka­cji. Jeszcze w tym tygo­dniu ma być zna­ny cały plan szczy­tu i wte­dy może­my dowie­dzieć się wię­cej szczegółów.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.