Minimalna płaca jeszcze wzrośnie? Ministerstwo pracy chce przeprowadzić rewolucje!

Obecnie pła­ca mini­mal­na wyno­si 1850 zł za peł­ny etat. „Skierowaliśmy na Komitet Stały Rady Ministrów pro­po­zy­cję, któ­ra mówi o wyna­gro­dze­niu mini­mal­nym w 2018 r. na pozio­mie 2100 zł” – powie­dzia­ła w pią­tek PAP mini­ster rodzi­ny, pra­cy i poli­ty­ki spo­łecz­nej Elżbieta Rafalska. Oznacza to,ze pła­ca wzro­sła­by o 250 zł.

Fot. Pixabay

„Teraz 2000 zł mini­mal­ne­go wyna­gro­dze­nia sta­no­wi 47,14 prze­cięt­ne­go wyna­gro­dze­nia” – pod­kre­śli­ła w roz­mo­wie PAP sze­fo­wa MRPiPS.

Zwróciła uwa­gę, że wraz z pod­nie­sie­niem mini­mal­ne­go wyna­gro­dze­nia pod­nio­sła­by się tak­że mini­mal­na staw­ka godzi­no­wa. „Nasza pro­po­zy­cja to jest w zaokrą­gle­niu 13 zł 70 gr. To wzrost staw­ki godzi­no­wej o 5 proc.” – oświad­czy­ła Rafalska.

Minister zazna­czy­ła jed­nak, że osta­tecz­ną decy­zję ws. mini­mal­ne­go wyna­gro­dze­nia podej­mie Rada Ministrów. „To jest pro­po­zy­cja, któ­ra może ulec zmia­nie albo w jed­ną albo dru­gą stro­nę. To zale­ży od osta­tecz­nej decy­zji Rady Ministrów. W ubie­głym roku Rada Ministrów pod­nio­sła staw­kę mini­mal­ne­go wyna­gro­dze­nia w sto­sun­ku do tego, co zapro­po­no­wał mini­ster pra­cy” – przypomniała.

Zdaniem Rafalskiej wzrost mini­mal­ne­go wyna­gro­dze­nia jest uza­sad­nio­ny. „W takiej sytu­acji na ryn­ku pra­cy to jest dobra pro­po­zy­cja. Inna była­by sytu­acja, gdy­by­śmy mie­li wyso­ką sto­pę bez­ro­bo­cia, niski wzrost gospo­dar­czy” – stwierdziła.

Źródło: www.kurier.pap.pl

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.