Mistrz zmiany pasa w taksówce. Pokonał dwie ciągłe, pasy, przejście i ścieżkę rowerową [WIDEO]

Film trwa zale­d­wie 6 sekund, ale poka­zu­je dość dużo. Ten kie­row­ca zda­je się pomy­lił pas. Zamiast jed­nak skrę­cić na pra­wo i zawró­cić, prze­je­chał linie cią­gła, 3 pasy, przej­ście i ścież­kę rowerową.


Film pocho­dzi z same­go cen­trum. Nagrany jest obok Dworca Centralnego, naprze­ciw­ko hote­lu Marriott, a zare­je­stro­wa­ny został w zeszła sobotę.

Jeżeli ktoś pod­li­czył­by punk­ty kar­ne dla kie­row­cy nie jest wyklu­czo­ne, że stra­cił­by pra­wo jaz­dy. Zachowanie tym bar­dzie dziw­ne, bo nagra­nie pocho­dzi z week­en­du, kie­dy nie było duże­go ruchu. Nie było­by więc duże­go pro­ble­mu z zawracaniem.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.