Mokotów: trzech na jednego: „zadali trzy ciosy nożem, skakali po jego ciele” [WIDEO]

Do 10 lat pozba­wie­nia wol­no­ści gro­zi trzem męż­czy­znom, któ­rzy przy uży­ciu noża pró­bo­wa­li wymu­sić pie­nią­dze od pokrzyw­dzo­ne­go. Sprawne i bez­piecz­ne prze­pro­wa­dze­nie poli­cyj­nej akcji zagwa­ran­to­wa­li poli­cjan­ci z Mokotowa któ­rzy zatrzy­ma­li napast­ni­ków. Decyzją sądu naj­bliż­sze trzy mie­sią­ce spę­dzą w tym­cza­so­wym aresz­cie. Za ten czyn gro­zi im kara do 10 lat więzienia.

Sytuacja mia­ła miej­sce w ponie­dzia­łek (12 wrze­śnia br.) na tere­nie Mokotowa. W samo połu­dnie do sie­dzi­by fir­my w któ­rej pra­co­wał pokrzyw­dzo­ny przy­by­ło trzech męż­czyzn w wie­ku 39 i 56 lat. Na miej­scu naj­star­szy z nich zaczął gro­zić pokrzyw­dzo­ne­mu utra­tą życia, gdy ten nie wywią­że się z prze­ka­za­nia pie­nię­dzy zwią­za­nych z naby­ciem hali magazynowej.

W pew­nym momen­cie męż­czyź­ni zada­li pokrzyw­dzo­ne­mu nożem trzy rany kłu­te a następ­nie prze­wró­ci­li na pod­ło­gę i ska­ka­li po jego cie­le. Pokrzywdzony zdo­łał się oswo­bo­dzić i uciec. O wszyst­kim zaalar­mo­wa­ła funk­cjo­na­riu­szy Policji. Przed przy­jaz­dem patro­lu spraw­cy zdo­ła­li zbiec, zabie­ra­jąc ze sobą jed­nost­kę sta­cjo­nar­ną kom­pu­te­ra. Pokrzywdzony z rana­mi kłu­ty­mi tra­fił pod opie­kę lekarską.

Od tego momen­tu zaczął się czas inten­syw­nej pra­cy poli­cjan­tów z wydzia­łu dw. z prze­stęp­czo­ścią prze­ciw­ko życiu i zdro­wiu. Ich dzia­ła­nia zosta­ły wspar­te przez kry­mi­nal­nych, któ­rzy w tego typu zda­rze­niach spraw­dza­ją się zna­ko­mi­cie. Tak było i tym razem. W cią­gu kil­ku dni usta­li­li i zatrzy­ma­li w tej spra­wie trzech męż­czyzn. W samo­cho­dzie któ­ry poru­sza­li się zatrzy­ma­ni ujaw­ni­li kastet, dwie pał­ki a w miesz­ka­niu macze­tę oraz scyzoryk.

Zatrzymani męż­czyź­ni usły­sze­li zarzu­ty zwią­za­ne z usi­ło­wa­niem wymu­sze­nia roz­bój­ni­cze­go oraz kra­dzie­ży, któ­rej doko­na­li wspól­nie i w poro­zu­mie­niu. Za tego typu prze­stęp­stwo gro­zi kara nawet do 10 lat pozba­wie­nia wol­no­ści. Wobec męż­czyzn sąd zasto­so­wał śro­dek zapo­bie­gaw­czy w posta­ci tym­cza­so­we­go aresz­tu na okres trzech miesięcy.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.