Moody’s obniża perspektywę ratingu dla Warszawy. Co to oznacza dla miasta?

Agencja Moody’s obniżyła perspektywę ratingu kredytowego Polski ze stabilnej na negatywną, wyznaczonego w skali międzynarodowej jako A2. Automatyczną konsekwencją jest obniżenie perspektyw ratingów publicznych podmiotów krajowych, posiadających ocenę równą ocenie kraju, w tym Warszawy.

Fot. Pixabay

Fot. Pixabay

Obecna zmiana perspektywy ratingu stolicy ze stabilnej do negatywnej ma miejsce po raz pierwszy od momentu przyznawania miastu takiej oceny.

Zmiana perspektywy ze stabilnej na negatywną zwiększa prawdopodobieństwo obniżki ratingu kraju, a co za tym idzie również Warszawy, w przyszłości. To może powodować relatywnie wyższe koszty obsługi przyszłego finansowania zewnętrznego. Do 2020 roku chcemy zainwestować w rozwój (metro, drogi, szkoły, instytucje kultury) ponad 10,5 mld zł” – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy.

Warszawa po raz pierwszy otrzymała ocenę ratingową agencji Moody’s 20 grudnia 2007 r. – A2 z perspektywą stabilną. Była to najwyższa możliwa do osiągnięcia ocena na poziomie kraju, ponieważ rating państwa wyznacza górny pułap ocen możliwych do uzyskania przez podmioty z danego kraju (tzw. sovereign ceiling). Od tego czasu ocena oraz jej stabilna perspektywa dla Warszawy pozostawały niezmienione.

W związku z obniżeniem przez agencję ratingową Moody’s perspektywy międzynarodowego ratingu kraju a w konsekwencji również Warszawy, należy podkreślić, że zachowane są warunki stabilności finansowej miasta. Zmiana perspektywy ratingu spowodowana jest czynnikami zewnętrznymi, na które miasto nie ma wpływu – zapewnia ratusz.

Ratusz przedstawia możliwe skutki dla Warszawy
Zmiana perspektywy ze stabilnej na negatywną kraju powoduje, że prawdopodobieństwo obniżki ratingu kraju w przyszłości jest wyższe. Biorąc pod uwagę zależność pomiędzy ratingiem a dodawaną marżą przy finansowaniu zewnętrznym, można przypuszczać, że jeśli w przyszłości doszłoby do obniżki ratingu kraju, to z powodu obniżenia również ratingu Warszawy, nowa emisja obligacji bądź zaciągnięcie kredytów wiązałyby się z wyższymi premiami dla kredytodawcy/inwestora za ryzyko i ponoszeniem przez stolicę relatywnie większych kosztów obsługi. W przypadku finansowania dłużnego przy pomocy emisji obligacji, Warszawa będzie określała ich oprocentowanie zakładając marżę ponad benchmark, jakim są obligacje skarbowe. Koszty finansowania dla miasta mogłyby wzrosnąć wraz ze wzrostem rentowności obligacji skarbowych. Każdy spadek ratingu o 1 stopień, z reguły wywołuje wzrost kosztu finansowania o co najmniej kilka punktów bazowych (np. 10 punktów bazowych = 0,1%).

Warszawa rozpoczyna realizację programu inwestycyjnego związanego z perspektywą budżetową Unii Europejskiej na lata 2014-2020. W latach 2017-2020 Miasto zainwestuje w rozwój (metro, drogi, szkoły, instytucje kultury) ponad 10,5 mld zł. Celem pozyskania środków m.in. na wkład własny zamierza wyemitować obligacje lub pozyskać kredyty z międzynarodowych instytucji takich jak EBI w kwocie 3,1 mld zł. Potencjalny niższy rating od Moody’s dla Polski (i tym samym dla Warszawy) mógłby zwiększyć koszty pozyskania tego finansowania.

Warszawa nadal stabilna
Przesłankami potwierdzającymi stabilność sytuacji finansowej m.st. Warszawy są satysfakcjonujące wyniki operacyjne, coraz lepsze osiągane wyniki finansowe, spadający poziom zadłużenia, komfortowa sytuacja płynnościowa, wyższa w przypadku miasta na prawach powiatu zdolności do generowania wpływów z podatków i opłat lokalnych oraz rozważne zarządzanie finansami. Natomiast czynniki potwierdzające stabilność sytuacji finansowej Warszawy to:

  • stabilne wyniki operacyjne: na kolejne lata prognozowana nadwyżka operacyjna m.st. Warszawy kształtuje się na poziomie około 6,5% dochodów operacyjnych,
  • znaczące wydatki majątkowe: średnio 16,4% wydatków ogółem rocznie. W związku z przygotowaniami miasta do realizacji inwestycji w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014 – 2020 Miasto będzie w dalszym ciągu pozyskiwać znaczne dotacje unijne,
  • wspierający bufor płynnościowy,
  • stabilizacja zadłużenia bezpośredniego: zadłużenie Warszawy pozostanie umiarkowane i wyniesie poniżej 50% dochodów bieżących.

Ponadto zewnętrznym czynnikiem gwarantującym stabilną sytuację finansową stolicy jest dobrze rozwinięta gospodarka i zasobne społeczeństwo.

Warszawa obecnie ma wyemitowane 6 serii obligacji, 5 w obrocie giełdowym oraz jedną poza rynkiem publicznym. Łączna wartość wszystkich emisji wynosi 2,2 mld zł. Oparte są one o stałą stopę procentową. Ponadto, na koniec 2015 roku zadłużenie miasta z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w instytucjach zagranicznych takich jak EBI, Bank Rozwoju Rady Europy denominowane w złotych wynosiło 3,66 mld zł.

Zmiana perspektywy ratingu w przypadku już wyemitowanych obligacji Warszawy nie będzie miała wpływu na koszty obsługi tych instrumentów, gdyż warunki emisji nie zmieniają się i kupon pozostaje stały przez cały okres do wykupu. Oprocentowanie zaciągniętych kredytów też w dużej mierze jest stałe bądź oparte o stawkę WIBOR powiększoną o z góry określoną marżę. Obniżenie perspektywy ratingu Moody’s dla Polski i w konsekwencji dla Warszawy nie będzie miało wpływu na wysokość kosztów obsługi posiadanego długu, gdyż warunki finansowania są już ustalone i nie mogą ulec zmianie.


Uwaga! Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiując treści i grafikę z naszej strony akceptujesz warunki umowy licencyjnej.

Copyright © 2016-2019 warszawawpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.
c