Motocyklista potrącił pieszego. Gigantyczne korki w stronę Marek

Do zda­rze­nia doszło na skrzy­żo­wa­niu alei Piłsudskiego i Rejtana w Markach. Momentalnie utwo­rzył się ogrom­ny korek. Pierwsze zdję­cia i infor­ma­cje dosta­li­śmy od naszej Czytelniczki Justyny Ch.

Przed 18 doszło do potrą­ce­nia pie­sze­go przez moto­cy­kli­stę. Policja obec­na na miej­scu wyja­śnia przy­czy­ny i oko­licz­no­ści tego zda­rze­nia. ZTM infor­mu­je, że w związ­ku z zablo­ko­wa­nym prze­jaz­dem w Al. Piłsudskiego auto­bu­sy linii 140, 240, 340, 738 kur­su­ją z pomi­nię­ciem przy­stan­ku Rejtana 01.

Są bar­dzo duże utrud­nie­nia. Samochody sto­ją w kil­ku­ki­lo­me­tro­wym korku.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.