MSWiA sprawdziło uchodźców. „Żadna z osób nie spełniła wymagań bezpieczeństwa”

MSWiA wyda­ła komu­ni­kat ws. uchodź­ców i mecha­ni­zmu relo­ka­cji. Ministerstwo infor­mu­je, że żad­na z osób, któ­re mia­ła tra­fić do Polskie nie speł­nia­ła wymo­gów bezpieczeństwa.

Uchodźcy. Fot. Shutterstock

„Informujemy, że nie­praw­dzi­we jest stwier­dze­nie Grzegorza Schetyny, prze­wod­ni­czą­ce­go Platformy Obywatelskiej, jako­by Polska mia­ła peł­ną swo­bo­dę wybo­ru osób kwa­li­fi­ku­ją­cych się do relo­ka­cji. Należy zazna­czyć, że zgod­nie z prze­pi­sa­mi Decyzji Rady (UE) z dnia 14 wrze­śnia 2015 r. oraz Decyzji Rady (UE) z dnia 22 wrze­śnia 2015 r. osta­tecz­na decy­zja w tej spra­wie nale­ży do rzą­dów Włoch i Grecji” – pisze MSWiA.

„Włochy i Grecja doko­nu­jąc tego wybo­ru mogą, ale nie muszą, uwzględ­nić prze­ka­za­ne przez pań­stwa człon­kow­skie pre­fe­ren­cje m.in. takie jak: zna­jo­mość języ­ków, czy wię­zy rodzin­ne, kul­tu­ro­we lub spo­łecz­ne, mogą­ce uła­twić inte­gra­cję osób relo­ko­wa­nych w spo­łe­czeń­stwie pań­stwa człon­kow­skie­go. Każde pań­stwo człon­kow­skie ma następ­nie moż­li­wość odmo­wy przy­ję­cia wybra­nych osób kie­ru­jąc się przede wszyst­kim wzglę­da­mi bez­pie­czeń­stwa (art. 5 ust. 7). Jednakże, w przy­pad­ku bra­ku osób, któ­re speł­nia­ły­by okre­ślo­ny pro­fil, relo­ka­cja obję­ła­by wszyst­kie oso­by nie­za­leż­nie od preferencji.

Jedyną sytu­acją, w któ­rej pań­stwo człon­kow­skie może odmó­wić przy­ję­cia danej oso­by są wzglę­dy bez­pie­czeń­stwa (np. w przy­pad­ku nie­moż­li­wo­ści zwe­ry­fi­ko­wa­nia toż­sa­mo­ści i auten­tycz­no­ści doku­men­tów). Polska dele­go­wa­ła do hot­spo­tów w Grecji i we Włoszech ofi­ce­rów łącz­ni­ko­wych, któ­rych zada­niem było spraw­dze­nie osób pod kątem bez­pie­czeń­stwa. W wyni­ku ich dzia­łań żad­na ze wska­za­nych przez służ­by grec­kie i wło­skie osób nie speł­ni­ła wyma­gań bez­pie­czeń­stwa”.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.