Na Puławskiej doszło do wypadku. Ludzie okazali sobie pomoc i dobro

Napisała do nas Pani Agata, któ­ra była świad­kiem wypad­ku na Puławskiej, któ­ry wyda­rzył się w pią­tek. Kobieta pisa­ła do nas w cza­sie rze­czy­wi­stym. Chcieliśmy się z Wami podzie­lić spo­strze­że­nia­mi Pani Agaty. To poka­zu­je, że w cięż­kich chwi­lach potra­fi­my sobie pomagać 🙂

Fot. Pixabay

„Szanowni Państwo, chcia­ła­bym Wam opi­sać sytu­ację z jed­nej stro­ny smut­ną a może tra­gicz­ną a z dru­giej poka­zu­ją­cą, jak poma­ga­my sobie
Na Puławskiej zda­rzył się kosz­mar­ny wypa­dek: auto oso­bo­we zde­rzy­ło się z kart­ką. Jest zablo­ko­wa­na Puławska w stro­nę centrum
Stoją wozy stra­żac­kie – wyglą­da to napraw­dę źle 😢
Ale poza tą infor­ma­cją chcia­ła­bym Wam prze­ka­zać co robią ludzie
Kilku pasa­że­rów auto­bu­su, któ­rym jadę zosta­ło pod­wie­zio­nych przez zupeł­nie obcych kie­row­ców samochodów
Nasz auto­bus pod­czas objaz­du zakli­no­wał się i musiał się wyco­fać co wyda­wa­ło się nie­moż­li­we bo po jed­nej stro­nie uli­ca była śle­pa a po dru­giej sznur samochodów
Ale nad­je­chał kurier UPS i…wysiadl i zaczął kie­ro­wać ruchem tak byśmy mogli się wydostać
Sam zresz­tą po mistrzow­sku wyma­new­ro­wał mię­dzy auta­mi a latar­nią i poje­chał dalej
Takie drob­ne gesty Dobra”
Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.