Nadchodzi ocieplenie! Będzie nawet 20 stopni!

Obecnie pogo­dę w Polsce kształ­tu­je stre­fo­wa cyr­ku­la­cja atmos­fe­ry. Charakteryzuje się ona napły­wem chłod­niej­szych mas, głów­nie z zacho­du, ale tak­że wietrz­ną i desz­czo­wą aurą. Najnowsze odsło­ny nume­rycz­ne wska­zu­ją, że wkrót­ce sytu­acja pogo­do­wa ule­gnie zmianie. 

Fot. Shutterstock

W czwar­tek na obsza­rze Mazowsza moż­li­we są dłuż­sze chwi­lę ze słoń­cem, ale tem­pe­ra­tu­ra nie osią­gnie wię­cej niż 14 °C w naj­cie­plej­szym momen­cie dnia. Będzie dosyć wietrz­nie. Jednak nie powin­no padać.
W pią­tek bez opa­dów, ale w cią­gu dnia wietrz­nie, w pory­wach do 60 km/h z zachodu.
Stopniowo nastę­po­wać ma prze­bu­do­wa pola barycz­ne­go. Na połu­dniu kon­ty­nen­tu euro­pej­skie­go zacznie roz­bu­do­wy­wać się wyż, któ­ry się­gnie Polski już w weekend.
Warto jed­nak pod­kre­ślić, że w sobo­tę na obsza­rze woje­wódz­twa mazo­wiec­kie­go zazna­czą się opa­dy atmos­fe­rycz­ne, za któ­re odpo­wie­dzial­ny będzie front cie­pły. Tuż za nim coraz szer­szym stru­mie­niem napły­wać ma coraz cie­plej­sze powietrze.
W nie­dzie­lę według obec­nych danych duża popra­wa pogo­dy. Termometry poka­żą oko­ło 20°C. Zachmurzenie powin­no ustą­pić, siła wia­tru nie­co spadnie.
Według obec­nych pro­gnoz nume­rycz­nych przy­szły tydzień na obsza­rze Mazowsza powi­nien przy­nieść zło­tą pol­ską jesień. Nie zabrak­nie słoń­ca, ter­mo­me­try mogą poka­zać nawet powy­żej 20°C. Za tak sil­ne ocie­ple­nie w dru­giej poło­wie paź­dzier­ni­ka odpo­wie­dzial­ny będzie potęż­ny wyż kształ­tu­ją­cy pogo­dę w naszej czę­ści Europy, ale tak­że były hura­gan „OPHELIA”, któ­ry ulo­ku­je się w rejo­nie Wysp Brytyjskich.
Bieżące opa­dy atmos­fe­rycz­ne i pro­gno­zę ich może­cie śle­dzić pod adre­sem poniżej.
Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.