Nadchodzi ocieplenie! Będzie nawet 20 stopni!

Obec­nie pogodę w Polsce kształ­tu­je stre­fowa cyrku­lac­ja atmos­fery. Charak­teryzu­je się ona napły­wem chłod­niejszych mas, głównie z zachodu, ale także wietrzną i deszc­zową aurą. Najnowsze odsłony numeryczne wskazu­ją, że wkrótce sytu­ac­ja pogodowa uleg­nie zmi­an­ie. 

Fot. Shut­ter­stock

W czwartek na obszarze Mazowsza możli­we są dłuższe chwilę ze słońcem, ale tem­per­atu­ra nie osiąg­nie więcej niż 14 °C w naj­cieple­jszym momen­cie dnia. Będzie dosyć wietrznie. Jed­nak nie powin­no padać.
W piątek bez opadów, ale w ciągu dnia wietrznie, w porywach do 60 km/h z zachodu.
Stop­niowo następować ma prze­bu­dowa pola barycznego. Na połud­niu kon­ty­nen­tu europe­jskiego zacznie rozbu­dowywać się wyż, który sięg­nie Pol­s­ki już w week­end.
Warto jed­nak pod­kreślić, że w sobotę na obszarze wojew­ództ­wa mazowieck­iego zaz­naczą się opady atmos­fer­yczne, za które odpowiedzial­ny będzie front ciepły. Tuż za nim coraz szer­szym stru­mie­niem napły­wać ma coraz cieple­jsze powi­etrze.
W niedzielę według obec­nych danych duża poprawa pogody. Ter­mom­e­try pokażą około 20°C. Zach­murze­nie powin­no ustąpić, siła wia­tru nieco spad­nie.
Według obec­nych prog­noz numerycznych przyszły tydzień na obszarze Mazowsza powinien przynieść złotą pol­ską jesień. Nie zabraknie słoń­ca, ter­mom­e­try mogą pokazać nawet powyżej 20°C. Za tak silne ocieple­nie w drugiej połowie październi­ka odpowiedzial­ny będzie potężny wyż ksz­tał­tu­ją­cy pogodę w naszej częś­ci Europy, ale także były hura­gan “OPHELIA”, który uloku­je się w rejonie Wysp Bry­tyjs­kich.
Bieżące opady atmos­fer­yczne i prog­nozę ich może­cie śledz­ić pod adresem poniżej.
Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.