W Warszawie powstanie najwyższy wieżowiec w Europie

Firma HB Reavis chce posta­wić 310-metro­wy wie­żo­wiec w samym cen­trum mia­sta u zbie­gu ulic Chmielnej i Al. Jana Pawła II. Będzie to naj­wyż­szy wie­żo­wiec w Europie.

Fot. Radek Kołakowski / Wikipedia

Fot. Radek Kołakowski / Wikipedia

Póki co na dział­ce budow­la­nej jest jesz­cze spo­koj­nie. Inwestycja ma być zre­ali­zo­wa­na do 2020 roku, choć dużo zależ­ny to nie tyl­ko od szyb­ko­ści budo­wy, ale tak­że szyb­ko­ści uzy­ski­wa­nia kolej­nych pozwo­leń. Inwestycja, któ­ra ma być zre­ali­zo­wa­na nie­da­le­ko Dworca Centralnego ma mieć 310 metrów wyso­ko­ści z igli­cą lub 230 bez niej. Będzie to kolej­ny biu­ro­wiec z czę­ścią han­dlo­wo-usłu­go­wą, któ­ry ma ofe­ro­wać oko­ło 115 tys m2 powierzch­ni. Powierzchnia biu­ro­wa ma zaj­mo­wać 64 tys. m2, część han­dlo­wo-usłu­go­wa jedy­nie 4 tys.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.