Natalia Przybysz zaśpiewa w Nadarzynie. Protesty nic nie dały

Po tym, jak Natalia Przybysz w geście soli­dar­no­ści z uczest­nicz­ka­mi Czarnego Protestu przy­zna­ła się do doko­na­nia abor­cji, cześć miesz­kań­ców Nadarzyna nie chce kon­cer­tu pio­sen­kar­ki w ich mie­ście. Władze Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury infor­mu­ją jed­nak, że wyda­rze­nie i tak się odbędzie.

Fot. Anna Małkowska, Management NATU /  Wikipedia

Fot. Anna Małkowska, Management NATU / Wikipedia

„Natalia Przybysz jest abor­ter­ką, ostat­nio pro­mu­ją­cą swo­ją pły­tę wyko­rzy­stu­jąc do tego histo­rię zamor­do­wa­nia przez nią jej trze­cie­go dziec­ka” – gło­si list – „Nie godzi się oso­bie takiej udo­stęp­niać pomiesz­czeń nale­żą­cych do spo­łe­czeń­stwa gmi­ny Nadarzyn. W tych pomiesz­cze­niach, w któ­rych ma prze­by­wać dzie­cio­bój­czy­ni, zazwy­czaj bawią się i uczą nasze dzie­ci. Takie dzia­ła­nie to wstyd i hań­ba dla Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury i dla gmi­ny Nadarzyn!” – pisał Pan Paweł, autor pety­cji, pod któ­rą pod­pi­sa­ło się 480 osób.

Po tym, jak media opi­sa­ły spra­wę, Kamila Michalska, dyrek­tor Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury wyda­ła oświad­cze­nie w tej spra­wie i poin­for­mo­wa­ła, że kon­cert i tak się odbędzie:

„Kierowany prze­ze mnie Nadarzyński Ośrodek Kultury był, jest i będzie insty­tu­cją plu­ra­li­stycz­ną, wol­ną od wszel­kich naci­sków (…) Zasadność kon­cer­tu Natalii Przybysz zapla­no­wa­ne­go na dzień 19 listo­pa­da 2016 r. zosta­nie zwe­ry­fi­ko­wa­na wyłącz­nie przez publicz­ność kupu­ją­cą bile­ty”. Jednocześnie dyrek­tor pod­kre­śla, że jedy­nym kry­te­rium, jakie sto­su­je się w dobo­rze wyko­naw­ców jest kry­te­rium arty­stycz­ne i ośro­dek nie prze­świe­tla ich życio­ry­sów. Wymienia też licz­ne nagro­dy i doświad­cze­nie, jakie ma Natalia Przybysz.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.