Nie mógł znieść, że go zostawiła więc zaatakował ją nożem

Wczoraj sąd tym­cza­so­wo aresz­to­wał zatrzy­ma­ne­go przez poli­cjan­tów z Ochoty. Paweł D. pod­czas awan­tu­ry ranił nożem swo­ją byłą dziew­czy­nę. Mężczyzna nie mógł pogo­dzić się z tym, że 26-lat­ka zakoń­czy­ła z nim zna­jo­mość. Za popeł­nio­ne prze­stęp­stwa 24-lat­ko­wi gro­zi kara do 3 lat więzienia.

Fot. Pixabay

Fot. Pixabay

Mundurowi kil­ka minut przed pół­no­cą zosta­li wezwa­ni na inter­wen­cję na ul. Włodarzewską, gdzie doszło do awan­tu­ry. Z prze­ka­za­nych infor­ma­cji wyni­ka­ło, że kobie­ta zosta­ła ranio­na nożem. Po przy­jeź­dzie na miej­sce oka­za­ło się, że 26-lat­ka zosta­ła zra­nio­na nożem przez byłe­go chło­pa­ka, któ­ry uciekł tuż przed przy­jaz­dem stró­żów pra­wa. Wezwane na miej­sce pogo­to­wie prze­wio­zło pokrzyw­dzo­ną do szpitala.

Sprawą natych­miast zaję­li się poli­cjan­ci zwal­cza­ją­cy prze­stęp­czość prze­ciw­ko życiu i zdro­wiu. Już następ­ne­go dnia zatrzy­ma­li spraw­cę. 24-let­ni Paweł D. tra­fił do poli­cyj­ne­go aresz­tu. Jak usta­li­li funk­cjo­na­riu­sze, pomię­dzy kobie­tą a męż­czy­zną doszło do sprzecz­ki, w trak­cie któ­rej 24-latek ugo­dził nożem swo­ją byłą dziew­czy­nę. Mężczyzna nie mógł pogo­dzić się z tym, że kobie­ta zakoń­czy­ła z nim znajomość.

Wczoraj Paweł D. został prze­słu­cha­ny i usły­szał dwa zarzu­ty za popeł­nio­ne prze­stęp­stwa. 24-latek odpo­wie za zmu­sza­nie kobie­ty do okre­ślo­ne­go zacho­wa­nia oraz uszko­dze­nie jej cia­ła. Decyzją sądu został tym­cza­so­wo aresz­to­wa­ny na trzy mie­sią­ce. Grozi mu kara do 3 lat więzienia

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.