Nie możesz schudnąć i utrzymać wagi? To nie Twoja wina! Teraz możesz sprawdzić dlaczego tak jest zupełnie bezpłatnie!

Badania na nie­do­bo­ry komór­ko­we i zakwa­sze­nie orga­ni­zmu z moczu możesz wyko­nać w Warszawskiej przy­chod­ni zupeł­nie za dar­mo zapi­sy 223905092 i zbadajsie.specjalnyrabat.pl/warszawa.

Fot. Pixabay

Masz pro­ble­my gastrycz­ne, nie możesz się pozbyć zbęd­nych kilo­gra­mów, Twoje jeli­ta dają o sobie znać, czę­sto boli Cię gło­wa, krę­go­słup albo nie masz ener­gii, czu­jesz cią­głe zmę­cze­nie i nic Ci się nie chce?

Przyczyną mogą być Niedobory Komórkowe oraz Twój meta­bo­lizm, któ­re mogą pro­wa­dzić do wie­lu poważ­nych zabu­rzeń w naszym orga­ni­zmie, m.in.: NADWAGI, aler­gii, nie­to­le­ran­cji pokar­mo­wych, czę­stych infek­cji, pro­ble­mów skór­nych, ner­wi­cy, nad­ci­śnie­nia, cukrzy­cy, miaż­dży­cy, sta­nów zapal­nych trzust­ki, wątro­by, uda­rów, zawa­łów czy pro­ble­mów z tar­czy­cą i wie­le innych.

Sprawdzamy nie­do­bo­ry wita­min, mine­ra­łów, pro­te­in, koen­zy­mów, ami­no­kwa­sów oraz skut­ki tych nie­do­bo­rów i jaki mają wpływ na Twój stan zdrowia!

Na wizy­cie zosta­nie prze­pro­wa­dzo­ny test na nie­do­bo­ry komór­ko­we i zakwa­sze­nie orga­ni­zmu z moczu oraz zosta­ną wyko­na­ne naj­waż­niej­sze pomia­ry orga­ni­zmu przy wyko­rzy­sta­niu spe­cjal­nej wagi dia­gno­stycz­nej m.in. Tłuszcz trzew­ny, któ­re­go nad­miar pro­wa­dzi do wie­lu poważ­nych cho­rób zwią­za­nych z ukła­dem krą­że­nia, miaż­dży­cą czy cukrzycą.

W trak­cie wizy­ty u spe­cja­li­sty otrzy­masz: wynik bada­nia, omó­wie­nie wyni­ku, zale­ce­nia żywie­nio­we oraz peł­ną konsultację.

Zadzwoń i umów się na wizy­tę 22 390 50 92 – koniecz­na rezer­wa­cja miejsc!

zbadajsie.specjalnyrabat.pl/warszawa
Ilość badań jest ogra­ni­czo­na! Prosimy dzwo­nić w godz 8:00–18:00

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.