Nie żyje Janusz Wójcik. Legendarny trener reprezentacji Polski

Dziś zmarł w Warsza­w­ie Janusz Marek Wój­cik pol­s­ki piłkarz, tren­er i poli­tyk — leg­en­darny tren­er reprezen­tacji Pol­s­ki. W lat­ach 1989–1992 tren­er pol­skiej reprezen­tacji olimpi­jskiej w piłce nożnej mężczyzn, z którą zdobył sre­brny medal igrzysk w Barcelonie, a w lat­ach 1997–1999 reprezen­tacji Pol­s­ki seniorów.

W 1979 ukończył stu­dia na Wydziale Tren­er­skim Akademii Wychowa­nia Fizy­cznego w Warsza­w­ie. Pracę tren­er­ską rozpoczął w Hut­niku Warsza­wa. Następ­nie współpra­cow­ał z reprezen­tacją Pol­s­ki juniorów do lat 16. Później pra­cow­ał w Pogo­ni Grodzisk Mazowiec­ki, Hura­ganie Wołomin, reprezen­tacji Pol­s­ki juniorów do lat 16, Hut­niku Kraków i Jagiel­lonii Białys­tok, z którą w 1987 awan­sował do ekstrak­lasy. Odszedł jed­nak po nieu­danym początku nowego sezonu.

Był szkole­niow­cem reprezen­tacji Pol­s­ki do lat 18. Od lutego 1989 trenował młodzieżowo-olimpi­jską reprezen­tację Pol­s­ki, z którą wywal­czył awans do turnieju olimpi­jskiego w Barcelonie w 1992, gdzie zdobył sre­brny medal. Po tym sukce­sie stał się fawory­tem mediów i jed­nym z głównych kandy­datów do zastąpi­enia na stanowisku selekcjon­era reprezen­tacji Pol­s­ki Andrze­ja Stre­jlaua. Objął jed­nak funkcję tren­era Legii Warsza­wa. W pier­wszym sezonie pra­cy zajął z drużyną Legii pier­wsze miejsce w lidze. Jed­nak po zwery­fikowa­niu wyników ostat­niej kole­j­ki ekstrak­lasy władze PZPN postanow­iły ode­brać Legii punk­ty zdobyte w meczu z Wisłą Kraków, a tym samym Legia straciła tytuł Mis­trza Pol­s­ki na rzecz Lecha Poz­nań. Kon­tyn­uował pracę z Legią do koń­ca rundy jesi­en­nej sezonu 1993–1994, po czym w prz­er­wie zimowej opuś­cił Pol­skę i pod­jął pracę w Zjed­noc­zonych Emi­rat­ach Arab­s­kich, gdzie prowadz­ił reprezen­tację olimpi­jską oraz klubowe drużyny Kwor­fakkan i Al-Khallej.

Po dymisji Antoniego Piech­nicz­ka ze stanowiska selekcjon­era kadry nar­o­dowej i krótkim epi­zodzie Krzyszto­fa Pawla­ka w lipcu 1997 objął stanowisko pier­wszego tren­era reprezen­tacji. Znaczącą rolę w prowad­zonej przez niego drużynie odgry­wali zawod­ni­cy, z który­mi zdobył sre­brny medal w Barcelonie (m.in. Jerzy Brzęczek, Andrzej Juskowiak, Woj­ciech Kowal­czyk, Tomasz Łapińs­ki czy Tomasz Wał­doch). Zwol­niony został w 1999 po nieu­danych elim­i­nac­jach do Mis­tr­zostw Europy w 2000. Później pra­cow­ał jako menedżer w Pogo­ni Szczecin, jako tren­er w Śląsku Wrocław, w cypryjskim Anortho­sis Fam­a­gus­ta i reprezen­tacji Syrii. W 2004 prowadz­ił drużynę Świtu Nowy Dwór Mazowiec­ki. Od 2004 do 2007 był członkiem Wydzi­ału Szkole­nia PZPN. W lat­ach 2007–2008 prowadz­ił Znicz Pruszków. W 2008 został trenerem Widze­wa Łódź, zwol­niono go po trzech meczach..

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.