Nie żyje Magdalena Abakanowicz, autorka słynnych abakanów

Prof. Adam Myjak, rek­tor Akademii Sztuk Pięknych poin­for­mo­wał, że dziś zmar­ła Magdalena Abakanowicz.

Fot. Radomil / Wikipedia

Magdalena Abakanowicz uro­dzi­ła się 20 czerw­ca 1930 roku w pod­war­szaw­skich Falentach. W 1954 roku ukoń­czy­ła Akademię Sztuk Pięknych.

W latach 60. stwo­rzy­ła cykl aba­ka­nów, któ­ry skła­dał się z człe­ko­kształt­nych insta­la­cji wyko­na­nych tech­ni­ka­mi tkac­ki­mi. Jej dzie­ło „Tłumy” zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wa­ło myśle­nie o tka­ni­nach, jako o mate­ria­le z któ­re­go moż­na robić sztukę.

W ostat­nich latach życia, artyst­ka miesz­ka­ła i two­rzy­ła wyłącz­nie w Warszawie. Była wie­lo­krot­nie odzna­cza­na. Otrzymała m.in.: Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, fran­cu­ski Krzyż Oficerski Orderu Sztuki i Literatury czy Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.