Niebezpieczna substancja na Kasprzaka. „Odkryto ją w słoiku”

Na teren Instytutu Chemii Fizycznej i Organicznej PAN wje­cha­ło wła­śnie kil­ka wozów stra­ży pożar­nej i ratow­nic­two che­micz­ne. Jak poin­for­mo­wa­ło nas Biuro Prasowe Stołecznej Straży Pożarnej odkry­to poten­cjal­nie nie­bez­piecz­ną sub­stan­cję, któ­ra znaj­du­je się w sło­iku. Będziemy wra­cać do tema­tu, kie­dy dowie­my się jak prze­bie­ga akcja.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.